Type.IsPointerImpl Metoda

Definice

Při přepsání v odvozené třídě implementuje IsPointer vlastnost a určí, zda se jedná o Type ukazatel.When overridden in a derived class, implements the IsPointer property and determines whether the Type is a pointer.

protected:
 abstract bool IsPointerImpl();
protected abstract bool IsPointerImpl ();
abstract member IsPointerImpl : unit -> bool
Protected MustOverride Function IsPointerImpl () As Boolean

Návraty

Boolean

true Pokud Type je ukazatel, v opačném případě false .true if the Type is a pointer; otherwise, false.

Platí pro

Viz také