Type.IsSpecialName Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda má typ název, který vyžaduje speciální zpracování.Gets a value indicating whether the type has a name that requires special handling.

public:
 property bool IsSpecialName { bool get(); };
public bool IsSpecialName { get; }
member this.IsSpecialName : bool
Public ReadOnly Property IsSpecialName As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud má typ název, který vyžaduje speciální zpracování; v opačném případě false .true if the type has a name that requires special handling; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Příklady typů, které mohou vyžadovat zvláštní zpracování některými kompilátory, jsou názvy, které začínají nebo obsahují podtržítko (), přístupové objekty vlastností a metody přetížení operátoru.Names that begin with or contain an underscore character (), property accessors, and operator overloading methods are examples of types that might require special treatment by some compilers.

Pokud aktuální Type představuje Konstruovaný obecný typ, tato vlastnost se vztahuje na definici obecného typu, ze které byl typ vytvořen.If the current Type represents a constructed generic type, this property applies to the generic type definition from which the type was constructed. Například pokud aktuální Type představuje MyGenericType<int> ( MyGenericType(Of Integer) v Visual Basic), hodnota této vlastnosti je určena hodnotou MyGenericType<T> .For example, if the current Type represents MyGenericType<int> (MyGenericType(Of Integer) in Visual Basic), the value of this property is determined by MyGenericType<T>.

Pokud aktuální Type představuje parametr typu v definici obecného typu nebo obecné metody, tato vlastnost vždy vrátí false .If the current Type represents a type parameter in the definition of a generic type or generic method, this property always returns false.

Platí pro

Viz také