Type.MakeGenericMethodParameter(Int32) Metoda

Definice

Vrátí objekt typu podpisu, který může být předán do parametru Type [] GetMethod metody představující obecný odkaz na parametr.Returns a signature type object that can be passed into the Type[] array parameter of a GetMethod method to represent a generic parameter reference.

public:
 static Type ^ MakeGenericMethodParameter(int position);
public static Type MakeGenericMethodParameter (int position);
static member MakeGenericMethodParameter : int -> Type
Public Shared Function MakeGenericMethodParameter (position As Integer) As Type

Parametry

position
Int32

Pozice parametru typuThe typed parameter position.

Návraty

Type

Typ podpisu – objekt, který lze předat do parametru typ [] GetMethod metody představující obecný odkaz na parametr.A signature type object that can be passed into the Type[] array parameter of a GetMethod method to represent a generic parameter reference.

Výjimky

position je záporné.position is negative.

Platí pro