UInt32.IConvertible.ToSByte(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToSByte(IFormatProvider).For a description of this member, see ToSByte(IFormatProvider).

 virtual System::SByte System.IConvertible.ToSByte(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToSByte;
sbyte IConvertible.ToSByte (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToSByte : IFormatProvider -> sbyte
override this.System.IConvertible.ToSByte : IFormatProvider -> sbyte
Function ToSByte (provider As IFormatProvider) As SByte Implements IConvertible.ToSByte

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Hodnota aktuální instance převedená na SByte.The value of the current instance, converted to an SByte.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance UInt32 přetypována na rozhraní IConvertible.It can be used only when the UInt32 instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat metodu Convert.ToSByte(UInt32).The recommended alternative is to call the Convert.ToSByte(UInt32) method.

Platí pro