ValueTuple<T1,T2,T3,T4>.IComparable.CompareTo(Object) Metoda

Definice

Porovná aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4> instanci s zadaným objektem pomocí zadaného porovnávače a vrátí celé číslo, které označuje, jestli je aktuální objekt před, za nebo ve stejné pozici jako zadaný objekt v pořadí řazení.

 virtual int System.IComparable.CompareTo(System::Object ^ other) = IComparable::CompareTo;
int IComparable.CompareTo (object other);
abstract member System.IComparable.CompareTo : obj -> int
override this.System.IComparable.CompareTo : obj -> int
Function CompareTo (other As Object) As Integer Implements IComparable.CompareTo

Parametry

other
Object

Objekt k porovnání s aktuální instancí.

Návraty

Int32

Celé číslo, které označuje relativní pozici této instance a obj v pořadí řazení, jak je znázorněno v následující tabulce.

Hodnota Popis
Záporné celé číslo Tato instance předchází other.
Žádnou Tato instance a other má stejnou pozici v pořadí řazení.
Kladné celé číslo Tato instance následuje other.

Implementuje

Platí pro