IApplicationPreloadManager.SetApplicationPreloadUtil(IApplicationPreloadUtil) Metoda

Definice

Volání IIS 7,0IIS 7.0 pro získání informací, které jsou požadovány pro předběžné načtení aplikace.Calls IIS 7,0IIS 7.0 to get information that is required in order to preload an application.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 void SetApplicationPreloadUtil(System::Web::Hosting::IApplicationPreloadUtil ^ preloadUtil);
public void SetApplicationPreloadUtil (System.Web.Hosting.IApplicationPreloadUtil preloadUtil);
abstract member SetApplicationPreloadUtil : System.Web.Hosting.IApplicationPreloadUtil -> unit
Public Sub SetApplicationPreloadUtil (preloadUtil As IApplicationPreloadUtil)

Parametry

preloadUtil
IApplicationPreloadUtil

Popisovač nespravovaného rozhraní v IIS 7,0IIS 7.0 tomto ASP.NET volání k získání informací.The handle to an unmanaged interface in IIS 7,0IIS 7.0 that ASP.NET calls to get information.

Poznámky

Služba IIS volá ASP.NET prostřednictvím tohoto rozhraní a poskytuje odkaz na objekt, který implementuje IApplicationPreloadUtil rozhraní.IIS calls ASP.NET through this interface, supplying a reference to an object that implements the IApplicationPreloadUtil interface. ASP.NET používá toto rozhraní později k provedení zpětného volání do služby IIS, aby získala informace o přednačtení pro jednotlivé aplikace.ASP.NET uses that interface later to perform a callback into IIS to get preload information for individual applications.

Platí pro