DataAnnotationsValidatableObjectAdapterFactory Delegát

Definice

Představuje továrnu pro validátory, které jsou založeny na IValidatableObject rozhraní.Represents a factory for validators that are based on the IValidatableObject interface.

public delegate System::Web::ModelBinding::ModelValidator ^ DataAnnotationsValidatableObjectAdapterFactory(ModelMetadata ^ metadata, ModelBindingExecutionContext ^ context);
public delegate System.Web.ModelBinding.ModelValidator DataAnnotationsValidatableObjectAdapterFactory(ModelMetadata metadata, ModelBindingExecutionContext context);
type DataAnnotationsValidatableObjectAdapterFactory = delegate of ModelMetadata * ModelBindingExecutionContext -> ModelValidator
Public Delegate Function DataAnnotationsValidatableObjectAdapterFactory(metadata As ModelMetadata, context As ModelBindingExecutionContext) As ModelValidator 

Parametry

metadata
ModelMetadata

Metadata modelu.The model metadata.

context
ModelBindingExecutionContext

KontextThe context.

Návratová hodnota

ModelValidator

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro