Control.Disposed Událost

Definice

Nastane, pokud se serverový ovládací prvek uvolní z paměti, což je poslední fáze životního cyklu řízení serveru, když se požaduje stránka ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

public:
 virtual event EventHandler ^ Disposed;
public event EventHandler Disposed;
member this.Disposed : EventHandler 
Public Custom Event Disposed As EventHandler 

Event Type

EventHandler

Implementuje

Poznámky

V této události by se měly vydávat prostředky, které vyžadují významný čas procesoru, jako třeba databázová připojení.Resources that require significant processor time, such as database connections, should be released with this event.

Platí pro

Viz také