IExpressionsAccessor.Expressions Vlastnost

Definice

Získá kolekci ExpressionBinding objektů.Gets a collection of ExpressionBinding objects.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::Web::UI::ExpressionBindingCollection ^ Expressions { System::Web::UI::ExpressionBindingCollection ^ get(); };
public System.Web.UI.ExpressionBindingCollection Expressions { get; }
member this.Expressions : System.Web.UI.ExpressionBindingCollection
Public ReadOnly Property Expressions As ExpressionBindingCollection

Hodnota vlastnosti

ExpressionBindingCollection

ExpressionBindingCollectionObsahující ExpressionBinding objekty, které reprezentují vlastnosti a výrazy ovládacího prvku.An ExpressionBindingCollection containing ExpressionBinding objects that represent the properties and expressions for a control.

Platí pro

Viz také