WmlTextViewAdapter.Control Vlastnost

Definice

Vrátí odkaz silně typované na přidružený ovládací prvek.Returns a strongly typed reference to the associated control. Toto rozhraní API je zastaralé.This API is obsolete. Informace o tom, jak vyvíjet ASP.NET mobilní aplikace, najdete v tématu Mobile Apps & lokality s ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 property System::Web::UI::MobileControls::TextView ^ Control { System::Web::UI::MobileControls::TextView ^ get(); };
protected System.Web.UI.MobileControls.TextView Control { get; }
member this.Control : System.Web.UI.MobileControls.TextView
Protected ReadOnly Property Control As TextView

Hodnota vlastnosti

TextView

Odkaz silného typu na přidružený ovládací prvek.A strongly typed reference to the associated control.

Platí pro

Viz také