ObjectListControlBuilder.GetChildControlType(String, IDictionary) Metoda

Definice

Získá Type pro podřízené prvky ovládacího prvku.Obtains the Type for the control's children. Toto rozhraní API je zastaralé.This API is obsolete. Informace o tom, jak vyvíjet ASP.NET mobilní aplikace, najdete v tématu Mobile Apps & lokality s ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 override Type ^ GetChildControlType(System::String ^ tagName, System::Collections::IDictionary ^ attributes);
public override Type GetChildControlType (string tagName, System.Collections.IDictionary attributes);
override this.GetChildControlType : string * System.Collections.IDictionary -> Type
Public Overrides Function GetChildControlType (tagName As String, attributes As IDictionary) As Type

Parametry

tagName
String

Název značky podřízeného objektu.The tag name of the child.

attributes
IDictionary

Pole atributů obsažených v podřízeném ovládacím prvku.An array of attributes contained in the child control.

Návraty

Type

TypeZ podřízeného prvku zadaného ovládacího prvku.The Type of the specified control's child.

Platí pro

Viz také