UserControl Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci UserControl třídy.Initializes a new instance of the UserControl class.

public:
 UserControl();
public UserControl ();
Public Sub New ()

Poznámky

Obvykle není vytvořena instance UserControl třídy.You do not typically create an instance of the UserControl class. Chcete-li vytvořit vlastní uživatelský ovládací prvek, zdědit z UserControl třídy.To create your own user control, inherit from the UserControl class.

K vytvoření nového uživatelského ovládacího prvku na stránce ASP.NET programově použijte LoadControl metodu.To create a new user control on an ASP.NET page programmatically, use the LoadControl method.

Platí pro

Viz také