UserControl.Trace Vlastnost

Definice

Získá TraceContext objekt pro aktuální webový požadavek.Gets the TraceContext object for the current Web request.

public:
 property System::Web::TraceContext ^ Trace { System::Web::TraceContext ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.TraceContext Trace { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Trace : System.Web.TraceContext
Public ReadOnly Property Trace As TraceContext

Hodnota vlastnosti

TraceContext

Data z TraceContext objektu pro aktuální webový požadavek.The data from the TraceContext object for the current Web request.

Atributy

Poznámky

Trasování sleduje a prezentuje podrobnosti o spuštění webového požadavku.Tracing tracks and presents the execution details about a Web request. Aby se data trasování zobrazila na vykreslené stránce, musíte povolit trasování pro tuto stránku.For trace data to be visible in a rendered page, you must enable tracing for that page.

Ve výchozím nastavení je trasování stránky zakázáno.By default, page tracing is disabled. Chcete-li povolit trasování pro stránku, použijte direktivu @ Page následujícím způsobem: <%@ Page trace="true" %>To enable tracing for a page, use the @ Page directive as follows: <%@ Page trace="true" %>

Platí pro

Viz také