BaseDataList.SupportsDisabledAttribute Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda má ovládací prvek nastavit disabled atribut vykresleného HTML elementu na hodnotu Disabled, pokud IsEnabled je vlastnost ovládacího prvku false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

public:
 virtual property bool SupportsDisabledAttribute { bool get(); };
public override bool SupportsDisabledAttribute { get; }
member this.SupportsDisabledAttribute : bool
Public Overrides ReadOnly Property SupportsDisabledAttribute As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud RenderingCompatibility vlastnost označuje verzi ASP.NET nižší než 4,0; v opačném případě false .true if the RenderingCompatibility property indicates an ASP.NET version lower than 4.0; otherwise, false.

Poznámky

Tato vlastnost určuje, jak má ASP.NET vykreslovat HTML pro ovládací prvek, když je ovládací prvek zakázán.This property indicates how ASP.NET should render HTML for a control when the control is disabled. Pokud je tato vlastnost true , ASP.NET vykreslí disabled atribut, když je ovládací prvek zakázán.If this property is true, ASP.NET renders a disabled attribute when a control is disabled. Pokud je tato vlastnost false , ASP.NET vykreslí class atribut, když je ovládací prvek zakázán.If this property is false, ASP.NET renders a class attribute when a control is disabled. Další informace naleznete v tématu WebControl.SupportsDisabledAttribute.For more information, see WebControl.SupportsDisabledAttribute.

Platí pro

Viz také