GridViewDeleteEventArgs(Int32) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci GridViewDeleteEventArgs třídy.Initializes a new instance of the GridViewDeleteEventArgs class.

public:
 GridViewDeleteEventArgs(int rowIndex);
public GridViewDeleteEventArgs (int rowIndex);
new System.Web.UI.WebControls.GridViewDeleteEventArgs : int -> System.Web.UI.WebControls.GridViewDeleteEventArgs
Public Sub New (rowIndex As Integer)

Parametry

rowIndex
Int32

Index řádku, který obsahuje tlačítko Odstranit, které událost vyvolalo.The index of the row that contains the Delete button that raised the event.

Poznámky

Následující tabulka ukazuje počáteční hodnotu vlastnosti instance GridViewDeleteEventArgs .The following table shows the initial property value for an instance of GridViewDeleteEventArgs.

VlastnostProperty Počáteční hodnotaInitial value
RowIndex Hodnota rowIndex parametru.The value of the rowIndex parameter.

Poznámka

Tento konstruktor je primárně používán vývojáři ovládacího prvku, když vyvolávají události.This constructor is primarily used by control developers when they raise events.

Platí pro

Viz také