WebControl.RenderEndTag(HtmlTextWriter) Metoda

Definice

Vykreslí ukončovací značku HTML ovládacího prvku do zadaného zapisovače.Renders the HTML closing tag of the control into the specified writer. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

public:
 virtual void RenderEndTag(System::Web::UI::HtmlTextWriter ^ writer);
public virtual void RenderEndTag (System.Web.UI.HtmlTextWriter writer);
abstract member RenderEndTag : System.Web.UI.HtmlTextWriter -> unit
override this.RenderEndTag : System.Web.UI.HtmlTextWriter -> unit
Public Overridable Sub RenderEndTag (writer As HtmlTextWriter)

Parametry

writer
HtmlTextWriter

HtmlTextWriterKterý představuje výstupní datový proud pro vykreslování obsahu HTML na klientovi.A HtmlTextWriter that represents the output stream to render HTML content on the client.

Poznámky

To je veřejné, takže jiné ovládací prvky mohou vykreslovat více ovládacích prvků mezi otevírací a uzavírací značkou ovládacího prvku webového serveru.This is made public so other controls can render multiple controls in between the opening and closing tags of a Web server control.

Platí pro

Viz také