ParametersCallback Delegát

Definice

Odkazuje na metodu, která má být volána při načítání dat řádků od poskytovatele.References the method to call when retrieving row data from a provider.

public delegate void ParametersCallback(IDictionary ^ parametersData);
public delegate void ParametersCallback(IDictionary parametersData);
type ParametersCallback = delegate of IDictionary -> unit
Public Delegate Sub ParametersCallback(parametersData As IDictionary)

Parametry

parametersData
IDictionary

Data, která mají být načtena od poskytovatele.The data to retrieve from the provider.

Poznámky

ParametersCallbackDelegát představuje metodu, která má být volána pro načtení dat řádku od poskytovatele založeného na parametru od příjemce.The ParametersCallback delegate represents the method to call for retrieving row data from a provider based on a parameter from the consumer.

IWebPartParameters.GetParametersDataMetoda obsahuje ParametersCallback parametr delegáta.The IWebPartParameters.GetParametersData method contains a ParametersCallback delegate parameter. GetParametersDataMetoda se používá ve RowToParametersTransformer třídě k načtení dat řádku pro transformaci.The GetParametersData method is used in the RowToParametersTransformer class to retrieve row data for transformation.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro