WizardStepCollection.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Získává hodnotu označující, zda WizardStepBase lze upravovat objekty odvozené v kolekci.Gets a value indicating whether the WizardStepBase-derived objects in the collection can be modified.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true v případě WizardStepCollection , že kolekci lze změnit. v opačném případě false .true if the WizardStepCollection collection can be modified; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro

Viz také