ContentElement.MouseRightButtonUp Událost

Definice

Nastane, pokud se uvolní pravé tlačítko myši, zatímco ukazatel myši je nad tímto prvkem.Occurs when the right mouse button is released while the mouse pointer is over this element.

public:
 virtual event System::Windows::Input::MouseButtonEventHandler ^ MouseRightButtonUp;
public event System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler MouseRightButtonUp;
member this.MouseRightButtonUp : System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler 
Public Custom Event MouseRightButtonUp As MouseButtonEventHandler 

Event Type

MouseButtonEventHandler

Implementuje

Poznámky

I když se tento Přehled směrované události jeví za probublávání trasou prostřednictvím stromu elementu, ve skutečnosti je přímá směrovaná událost, která je vyvolána a znovu vyvolána podél stromu elementu ContentElement .Although this Routed Events Overview seems to follow a bubbling route through an element tree, it actually is a direct routed event that is raised and reraised along the element tree by each ContentElement.

Tato událost je jedním z několika souvisejících událostí, které nastavují konkrétní událost myši, která je specifická pro událost, která je připojená k události, která Mouse.MouseUp je zpracována každým prvkem v rámci trasy události.This event is one of several related events that report the mouse-button specifics of an underlying Mouse.MouseUp event, which is an attached event that is processed by each element along an event route.

Argumenty této události zpřístupňují argumenty podkladové Mouse.MouseUp události.The arguments of this event expose the arguments of the underlying Mouse.MouseUp event. Pokud je tato událost označena jako zpracovaná v rámci trasy události, jsou stále vyvolány události specifické pro tlačítko myši. Nicméně obslužné rutiny událostí specifických pro tlačítko myši musí být přidány explicitně voláním AddHandler , s možností zpracování událostí, které jsou již označeny jako zpracovávané, aby bylo možné posluchačům události.If that event is marked as handled along the event route, the mouse-button specific events are still raised; however, handlers of the mouse-button specific events must be added by explicitly calling AddHandler, with the option to handle events that are already marked as handled, in order to be listeners to the event.

Koncepčně si tuto událost (a další události na tlačítku myši na) si ContentElement můžete představit jako myš "služba" (s definicí služby poskytovanou Mouse třídou).Conceptually, think of this event (and other mouse-button events on ContentElement) to be a mouse "service" (with the service definition provided by the Mouse class). Událost přidává pohodlí nepotřebující kontrolovat stavy tlačítek myši (vlevo vpravo, dolů) původních událostí myši v datech události.The event adds the convenience of not needing to check the mouse button states (left-right, up-down) of the original mouse events in the event data. Pro pokročilejší scénáře, jako je například kontrola stavů nestandardních tlačítek, možná budete muset použít rozhraní API na Mouse třídu, nikoli na ContentElement .For more advanced scenarios, such as checking for states of non-standard buttons, you might need to use the APIs on the Mouse class rather than those on ContentElement.

Informace o směrované událostiRouted Event Information

Pole identifikátoruIdentifier field MouseRightButtonUpEvent
Strategie směrováníRouting strategy DirectDirect
DelegátDelegate MouseButtonEventHandler
  • Přepsat OnMouseRightButtonUp pro implementaci zpracování třídy pro tuto událost v odvozených třídách.Override OnMouseRightButtonUp to implement class handling for this event in derived classes.

Platí pro

Viz také