ItemCollection.CanFilter Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda toto zobrazení kolekce podporuje filtrování.Gets a value that indicates whether this collection view supports filtering.

public:
 virtual property bool CanFilter { bool get(); };
public override bool CanFilter { get; }
member this.CanFilter : bool
Public Overrides ReadOnly Property CanFilter As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud toto zobrazení podporuje filtrování; v opačném případě false .true if this view supports filtering; otherwise, false. Výchozí hodnota je true.The default value is true.

Poznámky

Tato vlastnost slouží ke kontrole, zda tato kolekce podporuje filtrování před přiřazením zpětného volání filtru k Filter Vlastnosti.Use this property to check whether this collection supports filtering before assigning a filter callback to the Filter property.

Platí pro