ItemCollection.Count Vlastnost

Definice

Získá počet záznamů v kolekci.Gets the number of records in the collection.

public:
 virtual property int Count { int get(); };
public override int Count { get; }
member this.Count : int
Public Overrides ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet položek v kolekci nebo 0, pokud kolekce není inicializovaná nebo pokud v režimu není žádná kolekce ItemsSource .The number of items in the collection or 0 if the collection is uninitialized or if there is no collection in the ItemsSource mode.

Implementuje

Platí pro