ItemCollection.NeedsRefresh Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je třeba kolekci aktualizovat.Gets a value that indicates whether the collection needs to be refreshed.

public:
 virtual property bool NeedsRefresh { bool get(); };
public override bool NeedsRefresh { get; }
member this.NeedsRefresh : bool
Public Overrides ReadOnly Property NeedsRefresh As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je třeba kolekci aktualizovat; v opačném případě false .true if the collection needs to be refreshed; otherwise, false.

Platí pro

Viz také