ItemCollection.ICollection.IsSynchronized Vlastnost

Definice

Tento člen podporuje infrastrukturu Windows Presentation Foundation (WPF) a není určen pro použití přímo v kódu.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je přístup ke službě ICollection synchronizován (bezpečné pro přístup z více vláken), jinak false .true if access to the ICollection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Implementuje

Platí pro