ItemCollection.IEditableCollectionView.NewItemPlaceholderPosition Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví pozici zástupného symbolu nové položky v zobrazení kolekce.Gets or sets the position of the new item placeholder in the collection view.

property System::ComponentModel::NewItemPlaceholderPosition System::ComponentModel::IEditableCollectionView::NewItemPlaceholderPosition { System::ComponentModel::NewItemPlaceholderPosition get(); void set(System::ComponentModel::NewItemPlaceholderPosition value); };
System.ComponentModel.NewItemPlaceholderPosition System.ComponentModel.IEditableCollectionView.NewItemPlaceholderPosition { get; set; }
member this.System.ComponentModel.IEditableCollectionView.NewItemPlaceholderPosition : System.ComponentModel.NewItemPlaceholderPosition with get, set
 Property NewItemPlaceholderPosition As NewItemPlaceholderPosition Implements IEditableCollectionView.NewItemPlaceholderPosition

Hodnota vlastnosti

NewItemPlaceholderPosition

Jedna z hodnot výčtu, která určuje pozici zástupného symbolu nové položky v zobrazení kolekce.One of the enumeration values that specifies the position of the new item placeholder in the collection view.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ItemCollection je instance přetypování na IEditableCollectionView rozhraní.It can be used only when the ItemCollection instance is cast to an IEditableCollectionView interface.

Platí pro