ItemCollection.IEditableCollectionView.RemoveAt(Int32) Metoda

Definice

Odebere položku na zadané pozici z kolekce.Removes the item at the specified position from the collection.

 virtual void System.ComponentModel.IEditableCollectionView.RemoveAt(int index) = System::ComponentModel::IEditableCollectionView::RemoveAt;
void IEditableCollectionView.RemoveAt (int index);
abstract member System.ComponentModel.IEditableCollectionView.RemoveAt : int -> unit
override this.System.ComponentModel.IEditableCollectionView.RemoveAt : int -> unit
Sub RemoveAt (index As Integer) Implements IEditableCollectionView.RemoveAt

Parametry

index
Int32

Pozice položky, která se má odebratThe position of the item to remove.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ItemCollection je instance přetypování na IEditableCollectionView rozhraní.It can be used only when the ItemCollection instance is cast to an IEditableCollectionView interface.

Platí pro