CollectionView.CanSort Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda zobrazení podporuje řazení.

public:
 virtual property bool CanSort { bool get(); };
public virtual bool CanSort { get; }
member this.CanSort : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanSort As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Hodnota false ve všech případech

Implementuje

Poznámky

Tuto vlastnost použijte k otestování, zda zobrazení podporuje řazení před přidáním SortDescriptions. Odvozené třídy přepíší tuto vlastnost, aby indikují, zda podporují řazení.

Platí pro