CollectionView.ClearChangeLog Metoda

Definice

Upozornění

Replaced by ClearPendingChanges

Vymaže všechny probíhající změny v protokolu změn.Clears any pending changes from the change log.

protected:
 void ClearChangeLog();
[System.Obsolete("Replaced by ClearPendingChanges")]
protected void ClearChangeLog ();
protected void ClearChangeLog ();
[<System.Obsolete("Replaced by ClearPendingChanges")>]
member this.ClearChangeLog : unit -> unit
member this.ClearChangeLog : unit -> unit
Protected Sub ClearChangeLog ()
Atributy

Platí pro

Viz také