CollectionView.CurrentChanging Událost

Definice

Vyvolá se při CurrentItem změně.Occurs when the CurrentItem is changing.

public:
 virtual event System::ComponentModel::CurrentChangingEventHandler ^ CurrentChanging;
public virtual event System.ComponentModel.CurrentChangingEventHandler CurrentChanging;
member this.CurrentChanging : System.ComponentModel.CurrentChangingEventHandler 
Public Overridable Custom Event CurrentChanging As CurrentChangingEventHandler 
Public Overridable Event CurrentChanging As CurrentChangingEventHandler 

Event Type

CurrentChangingEventHandler

Implementuje

Poznámky pro dědice

Vyvolejte tuto událost před změnou CurrentItem .Raise this event before changing the CurrentItem.

Platí pro

Viz také