CollectionView.CurrentPosition Vlastnost

Definice

Získá pořadové místo v CurrentItem rámci (volitelné seřazené a filtrované) zobrazení.Gets the ordinal position of the CurrentItem within the (optionally sorted and filtered) view.

public:
 virtual property int CurrentPosition { int get(); };
public virtual int CurrentPosition { get; }
member this.CurrentPosition : int
Public Overridable ReadOnly Property CurrentPosition As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Pořadové číslo pozice v CurrentItem rámci (volitelné seřazené a filtrované) zobrazení.The ordinal position of the CurrentItem within the (optionally sorted and filtered) view.

Implementuje

Poznámky pro dědice

Tato vlastnost by měla přepsat pouze třídy, které přecházejí volání zpracování v měně do jiného interního CollectionView objektu. všechny ostatní odvozené třídy by měly použít SetCurrent(Object, Int32) metodu k aktualizaci aktuálních hodnot uložených v základní třídě.Only classes that pass currency handling calls to another internal CollectionView object should override this property; all other derived classes should use the SetCurrent(Object, Int32) method to update the current values stored in the base class.

Platí pro