CollectionViewSource.Source Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví objekt kolekce, ze kterého chcete vytvořit toto zobrazení.

public:
 property System::Object ^ Source { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
public object Source { get; set; }
member this.Source : obj with get, set
Public Property Source As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Výchozí hodnota je null.

Poznámky

Informace o vlastnosti závislosti

Pole identifikátoru SourceProperty
Vlastnosti metadat nastavené na true Žádné

Použití atributu XAML

<object Source="myCollection" .../>  

Hodnoty XAML

Mycollection
Existující kolekce. Pokud chcete odkazovat na existující kolekci, použijte rozšíření značek StaticResource.

Platí pro