PropertyGroupDescription.NamesMatch(Object, Object) Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která určuje, jestli se název skupiny a název položky shodují, aby položka patřila do skupiny.

public:
 override bool NamesMatch(System::Object ^ groupName, System::Object ^ itemName);
public override bool NamesMatch (object groupName, object itemName);
override this.NamesMatch : obj * obj -> bool
Public Overrides Function NamesMatch (groupName As Object, itemName As Object) As Boolean

Parametry

groupName
Object

Název skupiny, která se má zkontrolovat.

itemName
Object

Název položky, kterou chcete zkontrolovat.

Návraty

Boolean

true pokud se názvy shodují a položka patří do skupiny; falsev opačném případě .

Platí pro