DependencyObject.GetLocalValueEnumerator Metoda

Definice

Vytvoří specializovaný enumerátor pro zjištění, které vlastnosti závislosti mají lokálně nastavené hodnoty DependencyObject .Creates a specialized enumerator for determining which dependency properties have locally set values on this DependencyObject.

public:
 System::Windows::LocalValueEnumerator GetLocalValueEnumerator();
public System.Windows.LocalValueEnumerator GetLocalValueEnumerator ();
member this.GetLocalValueEnumerator : unit -> System.Windows.LocalValueEnumerator
Public Function GetLocalValueEnumerator () As LocalValueEnumerator

Návraty

LocalValueEnumerator

Speciální enumerátor místních hodnot.A specialized local value enumerator.

Příklady

Následující příklad provede iteraci všech vlastností, které mají místní hodnoty nastavené u objektu, a pak volání ClearValue pro vymazání hodnot každé takové vlastnosti.The following example iterates all properties that have local values set on an object, then calls ClearValue to clear the values of each such property.

void RestoreDefaultProperties(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  UIElementCollection uic = Sandbox.Children;
  foreach (Shape uie in uic)
  {
    LocalValueEnumerator locallySetProperties = uie.GetLocalValueEnumerator();
    while (locallySetProperties.MoveNext())
    {
      DependencyProperty propertyToClear = locallySetProperties.Current.Property;
      if (!propertyToClear.ReadOnly) { uie.ClearValue(propertyToClear); }
    }
  }
}
Private Sub RestoreDefaultProperties(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)
  Dim uic As UIElementCollection = Sandbox.Children
  For Each uie As Shape In uic
    Dim locallySetProperties As LocalValueEnumerator = uie.GetLocalValueEnumerator()
    While locallySetProperties.MoveNext()
      Dim propertyToClear As DependencyProperty = locallySetProperties.Current.Property
      If Not propertyToClear.ReadOnly Then
        uie.ClearValue(propertyToClear)
      End If
    End While
  Next
End Sub

Poznámky

Místní hodnota je jakákoli hodnota vlastnosti závislosti, která byla nastavena pomocí SetValue , na rozdíl od jiných aspektů systému vlastností.A local value is any dependency property value that was set by SetValue, as opposed to other aspects of the property system.

LocalValueEnumeratorVolání získaná pomocí GetLocalValueEnumerator lze použít k vytvoření výčtu vlastností, které mají místně nastavenou hodnotu v DependencyObject instanci.The LocalValueEnumerator obtained by calling GetLocalValueEnumerator can be used to enumerate properties that have a locally set value on a DependencyObject instance. Každá taková vlastnost je zastoupena v enumerátoru LocalValueEntry objektem, který obsahuje vlastnosti, které odkazují na konkrétní DependencyProperty a jeho hodnoty.Each such property is represented in the enumerator by a LocalValueEntry object, which has properties that reference the specific DependencyProperty and its values. Tato metoda vytváření výčtu přes lokálně nastavené hodnoty se dá použít pro optimalizaci nebo pro jiné zpracování místních hodnot, jako je například k určení, které hodnoty vlastností DependencyObject by se změnily, pokud byly vymazány.This technique of enumerating over the locally set values can be used for optimization or for other handling of local values, such as to determine which property values of a DependencyObject would change if they were cleared.

Důležité

Vrácená LocalValueEnumerator hodnota může obsahovat LocalValueEntry záznamy pro vlastnosti závislosti, které jsou jen pro čtení, nebo vlastnosti závislosti, ve kterých se hodnoty vypočítávají systémem vlastností.The returned LocalValueEnumerator might contain LocalValueEntry records for dependency properties that are read-only, or dependency properties where values are calculated by the property system. Například prvek Visual Framework, který má vytvořenou šířku přes rozložení, bude nahlásit místní hodnotu pro ActualWidth .For example, a visual framework element that has an established width through layout will report a local value for ActualWidth. Pokud přidáváte místní hodnoty, aby je bylo možné resetovat, zkontrolujte ReadOnly hodnotu identifikátoru vlastnosti každého z nich, LocalValueEntry abyste ověřili, že daná DependencyProperty otázka není jen pro čtení.If you are getting local values in order to reset them, check the ReadOnly value on the property identifier of each LocalValueEntry to verify that the DependencyProperty in question is not read-only.

Platí pro

Viz také