DependencyObject.ShouldSerializeProperty(DependencyProperty) Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda mají procesy serializace serializovat hodnotu pro poskytnutou vlastnost závislosti.Returns a value that indicates whether serialization processes should serialize the value for the provided dependency property.

protected public:
 virtual bool ShouldSerializeProperty(System::Windows::DependencyProperty ^ dp);
protected internal virtual bool ShouldSerializeProperty (System.Windows.DependencyProperty dp);
abstract member ShouldSerializeProperty : System.Windows.DependencyProperty -> bool
override this.ShouldSerializeProperty : System.Windows.DependencyProperty -> bool
Protected Friend Overridable Function ShouldSerializeProperty (dp As DependencyProperty) As Boolean

Parametry

dp
DependencyProperty

Identifikátor vlastnosti závislosti, která má být serializována.The identifier for the dependency property that should be serialized.

Návraty

Boolean

true Pokud je poskytnutá vlastnost závislosti by měla být serializovaná jako hodnota; v opačném případě false .true if the dependency property that is supplied should be value-serialized; otherwise, false.

Poznámky

Výchozí implementace vrátí ve true všech případech, ve kterých má vlastnost Dependency místní hodnotu vytvořenou v DependencyObject .The default implementation returns true for all cases in which a dependency property had a local value established on the DependencyObject.

Poznámky pro dědice

Přepsání této metody mohou zpracovat konkrétní vlastnosti závislosti odlišně.Overrides for this method might handle specific dependency properties differently.

Platí pro