DependencyObject.ShouldSerializeProperty(DependencyProperty) Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda serializační procesy mají serializovat hodnotu pro zadanou vlastnost závislostí.

protected public:
 virtual bool ShouldSerializeProperty(System::Windows::DependencyProperty ^ dp);
protected internal virtual bool ShouldSerializeProperty (System.Windows.DependencyProperty dp);
abstract member ShouldSerializeProperty : System.Windows.DependencyProperty -> bool
override this.ShouldSerializeProperty : System.Windows.DependencyProperty -> bool
Protected Friend Overridable Function ShouldSerializeProperty (dp As DependencyProperty) As Boolean

Parametry

dp
DependencyProperty

Identifikátor vlastnosti závislosti, která by měla být serializována.

Návraty

Boolean

true je-li vlastnost závislosti, která je zadána, by měla být serializována hodnotou; falsev opačném případě .

Poznámky

Výchozí implementace vrátí true pro všechny případy, kdy vlastnost závislosti měla místní hodnotu nastavenou DependencyObjectna .

Poznámky pro dědice

Přepsání pro tuto metodu mohou zpracovávat specifické vlastnosti závislostí odlišně.

Platí pro