DocumentPage.Size Vlastnost

Definice

Při přepsání v odvozené třídě získá skutečnou velikost stránky, protože se bude považovat za oříznutí.When overridden in a derived class, gets the actual size of a page as it will be following any cropping.

public:
 virtual property System::Windows::Size Size { System::Windows::Size get(); };
public virtual System.Windows.Size Size { get; }
member this.Size : System.Windows.Size
Public Overridable ReadOnly Property Size As Size

Hodnota vlastnosti

Size

SizePředstavuje výšku a šířku stránky.A Size representing the height and width of the page.

Poznámky

Tato vlastnost představuje velikost po oříznutí fyzické stránky.This property represents the post-cropping size of the physical page. Proto nemusí být fyzická velikost listů nutně předtím, než se oříznou.Hence, it is not necessarily the physical size of the sheets before they are cropped.

SetSizeK nastavení této vlastnosti použijte chráněnou metodu.Use the protected SetSize method to set this property.

Platí pro