TableRowGroupCollection.Insert(Int32, TableRowGroup) Metoda

Definice

Vloží zadanou položku v kolekci v zadané pozici indexu.Inserts a specified item in the collection at a specified index position.

public:
 virtual void Insert(int index, System::Windows::Documents::TableRowGroup ^ item);
public void Insert (int index, System.Windows.Documents.TableRowGroup item);
abstract member Insert : int * System.Windows.Documents.TableRowGroup -> unit
override this.Insert : int * System.Windows.Documents.TableRowGroup -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, item As TableRowGroup)

Parametry

index
Int32

Index založený na nule, který určuje pozici v kolekci, do které má být vloženo item .A zero-based index that specifies the position in the collection at which to insert item.

item
TableRowGroup

Položka, která se má vložit do kolekceAn item to insert into the collection.

Implementuje

Výjimky

Je aktivována, když je index menší než 0.Raised when index is less than 0.

Vyvolá se v případě, že položkahodnotu null.Raised when item is null.

Poznámky

Pokud se Count Capacity pro tuto kolekci rovná, kapacita kolekce se automaticky zvýší před vložením nové položky.If Count equals Capacity for this collection, the collection capacity automatically is increased before the new item is inserted. Nastavte index , který se rovná hodnotě Count , chcete-li do kolekce připojit novou položku kolekce.Set index equal to the value of Count, to append a new collection item to the collection.

Indexy pro existující položky kolekce mohou být upraveny tak, aby vyhovovaly nově vložené položce kolekce.Indices for existing collection items may be adjusted to accommodate the newly inserted collection item.

Platí pro