TableRowGroupCollection.TrimToSize Metoda

Definice

Optimalizuje spotřebu paměti pro kolekci nastavením základní kolekce, která se Capacity rovná Count položkám aktuálně v kolekci.Optimizes memory consumption for the collection by setting the underlying collection Capacity equal to the Count of items currently in the collection.

public:
 void TrimToSize();
public void TrimToSize ();
member this.TrimToSize : unit -> unit
Public Sub TrimToSize ()

Poznámky

Tato metoda se dá použít k minimalizaci režie paměti pro kolekci, zejména v případě, že sada položek obsažená v kolekci by měla být statická.This method can be used to minimize memory overhead for a collection, particularly if the set of items contained by the collection is expected to be static.

Platí pro