CheckedListBox.CheckedIndexCollection.IList.IsFixedSize Vlastnost

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsFixedSize .For a description of this member, see IsFixedSize.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IList.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Hodnota vlastnosti

Boolean

Hodnota true ve všech případechtrue in all cases.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že CheckedListBox.CheckedIndexCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the CheckedListBox.CheckedIndexCollection instance is cast to an IList interface.

Platí pro