Control.ControlCollection.IList.Contains(Object) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu Contains(Object) .For a description of this member, see Contains(Object).

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ control) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object control);
abstract member System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (control As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

control
Object

Objekt, který se má vyhledat v Control.ControlCollection .The object to locate in the Control.ControlCollection.

Návraty

Boolean

truev případě Control.ControlCollection , že obsahuje element, který má zadaný objekt; v opačném případě false .true if the Control.ControlCollection contains an element that has the specified object; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Control.ControlCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the Control.ControlCollection instance is cast to an IList interface.

Platí pro