HtmlWindow Třída

Definice

Představuje logické okno, které obsahuje jednu nebo více instancí HtmlDocument .Represents the logical window that contains one or more instances of HtmlDocument.

public ref class HtmlWindow sealed
public sealed class HtmlWindow
type HtmlWindow = class
Public NotInheritable Class HtmlWindow
Dědičnost
HtmlWindow

Příklady

Následující příklad kódu obsahuje dvě metody.The following code example contains two methods. První otevře adresu URL v okně s názvem displayWindow , které se vytvoří se stavovým řádkem.The first opens a URL in a window named displayWindow, which it creates with a status bar displayed. Druhý otevře jinou adresu URL ve stejném okně, ale určí, že se má zobrazit pouze panel umístění.The second opens another URL in the same window, but specifies that only the location bar should be displayed. Všimněte si, že rozměry okna a ovládací prvky, které jsou zobrazeny, závisí na tom, která adresa URL je otevřena jako první.Notice that the dimensions of the window and the controls that are displayed depends on which URL is opened first. Příklad kódu vyžaduje, aby formulář obsahoval WebBrowser ovládací prvek s názvem WebBrowser1 .The code example requires that your form contains a WebBrowser control named WebBrowser1.

private void DisplayFirstUrl()
{
  if (webBrowser1.Document != null)
  {
    //If this is called first, the window will only have a status bar.
    webBrowser1.Document.Window.Open(new Uri("http://www.microsoft.com/"), "displayWindow", "status=yes,width=200,height=400", false);
  }
}

private void DisplaySecondUrl()
{
  if (webBrowser1.Document != null)
  {
    // If this is called first, the window will only have an Address bar.
    webBrowser1.Document.Window.Open(new Uri("http://msdn.microsoft.com/"), "displayWindow", "width=400,height=200,location=yes", false);
  }
}
Private Sub DisplayFirstUrl()
  If (WebBrowser1.Document IsNot Nothing) Then
    With WebBrowser1.Document
      ' If this is called first, the window will only have a status bar.
      .Window.Open(New Uri("http://www.microsoft.com/"), "displayWindow", "status=yes,width=200,height=400", False)
    End With
  End If
End Sub

Private Sub DisplaySecondUrl()
  If (WebBrowser1.Document IsNot Nothing) Then
    With WebBrowser1.Document
      ' If this is called first, the window will only have an Address bar.
      .Window.Open(New Uri("http://msdn.microsoft.com/"), "displayWindow", "width=400,height=200,location=yes", False)
    End With
  End If
End Sub

Poznámky

HtmlWindow neměl by se zaměňovat s konceptem okna v model Windows Forms nebo rozhraní API systému Windows; neexistuje žádný HWND nebo podobný prostředek systému Windows, který by odpovídal přímo instanci HtmlWindow .HtmlWindow should not be confused with the concept of a window in Windows Forms or the Windows API; there is no HWND or similar Windows resource that corresponds directly to an instance of HtmlWindow. Místo toho HtmlWindow poskytuje nejdůležitější popisy umístění dokumentu na obrazovce uživatele a také metody pro interakci s uživateli prostřednictvím výzev a dialogových oken.Rather, HtmlWindow provides high-level descriptions of a document's location on a user's screen, as well as methods for interacting with users by way of prompts and dialog boxes. HtmlWindow slouží jako logický kontejner pro dokumenty webové stránky a jejich metadata, jako je umístění dokumentu a funkce webového prohlížeče.HtmlWindow acts as a logical container for a Web page's documents and its metadata, such as the document's location and the capabilities of the Web browser.

Webová stránka se skládá z jednoho dokumentu nebo FRAMESET obsahujícího jeden nebo více FRAME prvků, z nichž každý hostuje svůj vlastní dokument.A Web page consists of a single document, or a FRAMESET containing one or more FRAME elements, each of which hosts its own document. Vývojáři webu používají sady rámců k zobrazení logicky souvisejících stránek vedle sebe (například stránky obsahu vedle navigační stránky).Web developers use framesets to show logically related pages side by side (for example, a content page next to a navigation page). Pokud se stránka skládá z jednoho dokumentu, můžete k němu přistupovat prostřednictvím Document vlastnosti HtmlWindow ; Pokud stránka používá rámce, můžete ke svým dokumentům přistupovat přes Frames kolekci, která se skládá z jednoho nebo více HtmlWindow objektů.When a page consists of a single document, you can access it through the Document property of HtmlWindow; if the page uses frames, you can access their documents through the Frames collection, which consists of one or more HtmlWindow objects.

Když váš hostitel WebBrowser ovládací prvek v model Windows Forms aplikace, můžete se rozhodnout pracovat s uživatelem pomocí standardních model Windows Forms tříd, jako je například Form nebo MessageBox , nebo můžete použít metody HtmlWindow definované pro tento účel.When your host the WebBrowser control in a Windows Forms application, you can choose to interact with the user using standard Windows Forms classes, such as Form or MessageBox, or you can use methods on HtmlWindow defined for this purpose. AlertMetoda představuje jednoduché dialogové okno s vlastním textem a tlačítkem OK . Prompt prezentuje řádek vlastního textu a textové pole pro zadání textu. Confirm zobrazí se dialogové okno s řádkem vlastního textu a tlačítky OK a Storno .The Alert method presents a simple dialog box with custom text and an OK button; Prompt presents a line of custom text and a text input field to the user; and Confirm presents a dialog box with a line of custom text and OK and Cancel buttons.

Můžete použít HtmlWindow k otevření nové okna obsahující nové dokumenty.You can use HtmlWindow to open new windows containing new documents. Open načte zadanou adresu URL do pojmenovaného okna a vytvoří ji, pokud ještě neexistuje, a OpenNew vždy otevře její adresu URL v nově vytvořeném okně.Open loads the specified URL into the named window, creating it if it does not already exist, while OpenNew always opens its URL in a newly created window.

Vlastnosti

Document

Načte dokument HTML obsažený v okně.Gets the HTML document contained within the window.

DomWindow

Načte nespravované rozhraní zabalené touto třídou.Gets the unmanaged interface wrapped by this class.

Frames

Získá odkaz na každý prvek Frame definovaný v rámci webové stránky.Gets a reference to each of the FRAME elements defined within the Web page.

History

Získá objekt obsahující naposledy navštívené adresy URL uživatele.Gets an object containing the user's most recently visited URLs.

IsClosed

Načte hodnotu, která označuje, zda je toto okno otevřeno nebo zavřeno.Gets a value indicating whether this window is open or closed.

Name

Získá nebo nastaví název okna.Gets or sets the name of the window.

Opener

Získá odkaz na okno, které otevřelo aktuální okno.Gets a reference to the window that opened the current window.

Parent

Získá okno, které se nachází nad aktuální stránkou obsahující snímky.Gets the window which resides above the current one in a page containing frames.

Position

Získá pozici klientské oblasti okna na obrazovce.Gets the position of the window's client area on the screen.

Size

Získá nebo nastaví velikost aktuálního okna.Gets or sets the size of the current window.

StatusBarText

Získá nebo nastaví text zobrazený ve stavovém řádku okna.Gets or sets the text displayed in the status bar of a window.

Url

Získá adresu URL odpovídající aktuální položce zobrazené v okně.Gets the URL corresponding to the current item displayed in the window.

WindowFrameElement

Získá prvek rámce odpovídající tomuto oknu.Gets the frame element corresponding to this window.

Metody

Alert(String)

Zobrazí okno se zprávou.Displays a message box.

AttachEventHandler(String, EventHandler)

Přidá obslužnou rutinu události pro pojmenovanou událost HTML DOM.Adds an event handler for the named HTML DOM event.

Close()

Zavře okno.Closes the window.

Confirm(String)

Zobrazí dialogové okno se zprávou a tlačítky pro vyžádání odpovědi ano/ne.Displays a dialog box with a message and buttons to solicit a yes/no response.

DetachEventHandler(String, EventHandler)

Odebere pojmenovanou obslužnou rutinu události.Removes the named event handler.

Equals(Object)

Testuje objekt pro rovnost před aktuálním objektem.Tests the object for equality against the current object.

Focus()

Umístí fokus na aktuální okno.Puts the focus on the current window.

GetHashCode()

Slouží jako funkce hash pro určitý typ.Serves as a hash function for a particular type.

GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
MoveTo(Int32, Int32)

Přesune okno na zadané souřadnice na obrazovce.Moves the window to the specified coordinates on the screen.

MoveTo(Point)

Přesune okno na zadané souřadnice na obrazovce.Moves the window to the specified coordinates on the screen.

Navigate(String)

Zobrazí nebo stáhne nový obsah umístěný na zadané adrese URL.Displays or downloads the new content located at the specified URL.

Navigate(Uri)

Zobrazí nový dokument v aktuálním okně.Displays a new document in the current window.

Open(String, String, String, Boolean)

Zobrazí soubor v pojmenovaném okně.Displays a file in the named window.

Open(Uri, String, String, Boolean)

Zobrazí soubor v pojmenovaném okně.Displays a file in the named window.

OpenNew(String, String)

Zobrazí soubor v novém okně.Displays a file in a new window.

OpenNew(Uri, String)

Zobrazí soubor v novém okně.Displays a file in a new window.

Prompt(String, String)

Zobrazí dialogové okno, ve kterém se zobrazí zpráva a textové pole pro uživatele.Shows a dialog box that displays a message and a text box to the user.

RemoveFocus()

Vybírá fokus z aktuálního okna.Takes focus off of the current window.

ResizeTo(Int32, Int32)

Změní velikost okna na zadané rozměry.Changes the size of the window to the specified dimensions.

ResizeTo(Size)

Změní velikost okna na zadané rozměry.Changes the size of the window to the specified dimensions.

ScrollTo(Int32, Int32)

Posune okno na určenou pozici.Scrolls the window to the designated position.

ScrollTo(Point)

Přesune okno na zadané souřadnice.Moves the window to the specified coordinates.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Operátory

Equality(HtmlWindow, HtmlWindow)

Testuje dva HtmlWindow objekty pro rovnost.Tests the two HtmlWindow objects for equality.

Inequality(HtmlWindow, HtmlWindow)

Testuje dva HtmlWindow objekty pro nerovnost.Tests two HtmlWindow objects for inequality.

Události

Error

Vyvolá se v případě, že skript spuštěný v okně narazí na chybu modulu runtime.Occurs when script running inside of the window encounters a run-time error.

GotFocus

Vyvolá se v případě, že aktuální okno získá fokus vstupu uživatele.Occurs when the current window obtains user input focus.

Load

Nastane, pokud se dokončí inicializace dokumentu okna a všech jeho prvků.Occurs when the window's document and all of its elements have finished initializing.

LostFocus

Nastane, pokud kurzor vstupu uživatele opustí okno.Occurs when user input focus has left the window.

Resize

Vyvolá se v případě, že uživatel změní rozměry okna pomocí myši.Occurs when the user uses the mouse to change the dimensions of the window.

Scroll

Vyvolá se v případě, že se uživatel posouvá přes okno, aby zobrazil text mimo obrazovku.Occurs when the user scrolls through the window to view off-screen text.

Unload

Vyvolá se při uvolnění aktuální stránky a zobrazí se nová stránka.Occurs when the current page is unloading, and a new page is about to be displayed.

Platí pro

Viz také