PropertyGrid.OnResize(EventArgs) Metoda

Definice

Vyvolá Resize událost.Raises the Resize event.

protected:
 override void OnResize(EventArgs ^ e);
protected override void OnResize (EventArgs e);
override this.OnResize : EventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnResize (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

Obsahující EventArgs data události.An EventArgs that contains the event data.

Poznámky

Vyvolání události spustí obslužnou rutinu události prostřednictvím delegáta.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Další informace najdete v tématu zpracování a vyvolávání událostí.For more information, see Handling and Raising Events.

OnResizeMetoda také umožňuje odvozeným třídám zpracovat událost bez připojení delegáta.The OnResize method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Toto je upřednostňovaná metoda pro zpracování události v odvozené třídě.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Poznámky pro dědice

Při přepsání OnResize(EventArgs) v odvozené třídě se ujistěte, že zavoláte metodu základní třídy OnResize(EventArgs) , aby registrovaní delegáti obdrželi událost.When overriding OnResize(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnResize(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Platí pro