VisualStyleRenderer Třída

Definice

Poskytuje metody pro kreslení a získávání informací o VisualStyleElement .Provides methods for drawing and getting information about a VisualStyleElement. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class VisualStyleRenderer sealed
public sealed class VisualStyleRenderer
type VisualStyleRenderer = class
Public NotInheritable Class VisualStyleRenderer
Dědičnost
VisualStyleRenderer

Příklady

Následující příklad kódu používá VisualStyleRenderer třídu k implementaci vlastního ovládacího prvku, který simuluje některé základní uživatelské rozhraní okna, včetně přetahování pomocí záhlaví, změnu velikosti pomocí úchytu pro změnu velikosti a zavření.The following code example uses the VisualStyleRenderer class to implement a custom control that simulates some of the basic UI of a window, including dragging with the title bar, resizing with the sizing handle, and closing. Tento příklad používá několik VisualStyleElement objektů, které reprezentují standardní části okna, včetně prvků vystavených VisualStyleElement.Window.Caption VisualStyleElement.Window.CloseButton třídami, a VisualStyleElement.Status.Gripper .This example uses several VisualStyleElement objects that represent standard parts of a window, including the elements exposed by the VisualStyleElement.Window.Caption, VisualStyleElement.Window.CloseButton, and VisualStyleElement.Status.Gripper classes.

#using <System.Drawing.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Text;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Drawing::Drawing2D;
using namespace System::Collections::Generic;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Windows::Forms::VisualStyles;

namespace VisualStyleRendererSample
{

  public ref class WindowSimulation : public Control
  {
  private:
    Dictionary<String^, VisualStyleElement^>^ windowElements;
    Dictionary<String^, Rectangle>^ elementRectangles;
    VisualStyleRenderer^ renderer;
    Point closeButtonOffset;
    System::Drawing::Size gripperSize;
    System::Drawing::Size closeButtonSize;
    bool isResizing;
    bool isMoving;
    bool isClosing;
    int captionHeight;
    int frameThickness;
    int statusHeight;
    Point originalClick;
    Point resizeOffset;

  public:
    WindowSimulation() : Control()
    {
      statusHeight = 22;
      windowElements = gcnew Dictionary<String^, VisualStyleElement^>();
      elementRectangles = gcnew Dictionary<String^, Rectangle>();
      this->Location = Point(50, 50);
      this->Size = System::Drawing::Size(350, 300);
      this->BackColor = Color::Azure;
      this->DoubleBuffered = true;
      this->MinimumSize = System::Drawing::Size(300, 200);
      this->Font = SystemFonts::CaptionFont;
      this->Text = "Simulated Window";

      // Insert the VisualStyleElement objects into the Dictionary.
      windowElements->Add("windowCaption",
        VisualStyleElement::Window::Caption::Active);
      windowElements->Add("windowBottom",
        VisualStyleElement::Window::FrameBottom::Active);
      windowElements->Add("windowLeft",
        VisualStyleElement::Window::FrameLeft::Active);
      windowElements->Add("windowRight",
        VisualStyleElement::Window::FrameRight::Active);
      windowElements->Add("windowClose",
        VisualStyleElement::Window::CloseButton::Normal);
      windowElements->Add("statusBar",
        VisualStyleElement::Status::Bar::Normal);
      windowElements->Add("statusGripper",
        VisualStyleElement::Status::Gripper::Normal);

      // Get the sizes and location offsets for the window parts
      // as specified by the visual style, and then use this
      // information to calcualate the rectangles for each part.
      GetPartDetails();
      CalculateRectangles();

      this->MouseDown +=
        gcnew MouseEventHandler(this,
          &WindowSimulation::ImitationWindow_MouseDown);
      this->MouseUp +=
        gcnew MouseEventHandler(this,
          &WindowSimulation::ImitationWindow_MouseUp);
      this->MouseMove +=
        gcnew MouseEventHandler(this,
          &WindowSimulation::ImitationWindow_MouseMove);
    }

    // Get the sizes and offsets for the window parts as specified
    // by the visual style.
  private:
    void GetPartDetails()
    {
      // Do nothing further if visual styles are not enabled.
      if (!Application::RenderWithVisualStyles)
      {
        return;
      }

      Graphics^ g = this->CreateGraphics();

      // Get the size and offset of the close button.
      if (SetRenderer(windowElements["windowClose"]))
      {
        closeButtonSize =
          renderer->GetPartSize(g, ThemeSizeType::True);
        closeButtonOffset =
          renderer->GetPoint(PointProperty::Offset);
      }

      // Get the height of the window caption.
      if (SetRenderer(windowElements["windowCaption"]))
      {
        captionHeight = renderer->GetPartSize(g,
          ThemeSizeType::True).Height;
      }

      // Get the thickness of the left, bottom,
      // and right window frame.
      if (SetRenderer(windowElements["windowLeft"]))
      {
        frameThickness = renderer->GetPartSize(g,
          ThemeSizeType::True).Width;
      }

      // Get the size of the resizing gripper.
      if (SetRenderer(windowElements["statusGripper"]))
      {
        gripperSize = renderer->GetPartSize(g,
          ThemeSizeType::True);
      }

    }

    // Use the part metrics to determine the current size
    // of the rectangles for all of the window parts.
  private:
    void CalculateRectangles()
    {
      int heightMinusFrame =
        ClientRectangle.Height - frameThickness;

      // Calculate the window frame rectangles and add them
      // to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles["windowCaption"] = Rectangle(0, 0,
        ClientRectangle.Width, captionHeight);
      elementRectangles["windowBottom"] = Rectangle(0,
        heightMinusFrame, ClientRectangle.Width, frameThickness);
      elementRectangles["windowLeft"] = Rectangle(0, captionHeight,
        frameThickness, heightMinusFrame - captionHeight);
      elementRectangles["windowRight"] = Rectangle(
        ClientRectangle.Width - frameThickness, captionHeight,
        frameThickness, heightMinusFrame - captionHeight);

      // Calculate the window button rectangle and add it
      // to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles["windowClose"] =
        Rectangle(ClientRectangle.Right +
          closeButtonOffset.X, closeButtonOffset.Y,
          closeButtonSize.Width, closeButtonSize.Height);

      // Calculate the status bar rectangles and add them
      // to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles["statusBar"] =
        Rectangle(frameThickness,
          heightMinusFrame - statusHeight,
          ClientRectangle.Width - (2 * frameThickness),
          statusHeight);
      elementRectangles["statusGripper"] =
        Rectangle(ClientRectangle.Right -
        gripperSize.Width - frameThickness,
        heightMinusFrame - gripperSize.Height,
        gripperSize.Width, gripperSize.Height);
    }

  protected:
    virtual void OnPaint(PaintEventArgs^ e) override
    {
      __super::OnPaint(e);

      // Ensure that visual styles are supported.
      if (!Application::RenderWithVisualStyles)
      {
        this->Text = "Visual styles are not enabled.";
        TextRenderer::DrawText(e->Graphics, this->Text,
          this->Font, this->Location, this->ForeColor);
        return;
      }

      // Set the clip region to define the curved corners
      // of the caption.
      SetClipRegion();

      // Draw each part of the window.
      for each(KeyValuePair<String^, VisualStyleElement^>^ entry
        in windowElements)
      {
        if (SetRenderer(entry->Value))
        {
          renderer->DrawBackground(e->Graphics,
            elementRectangles[entry->Key]);
        }
      }

      // Draw the caption text.
      TextRenderer::DrawText(e->Graphics, this->Text, this->Font,
        elementRectangles["windowCaption"], Color::White,
        TextFormatFlags::VerticalCenter |
        TextFormatFlags::HorizontalCenter);
    }
private:
    // Initiate dragging, resizing, or closing the imitation window.
    void ImitationWindow_MouseDown(Object^ sender, MouseEventArgs^ e)
    {
      // The user clicked the close button.
      if (elementRectangles["windowClose"].Contains(e->Location))
      {
        windowElements["windowClose"] =
          VisualStyleElement::Window::CloseButton::Pressed;
        isClosing = true;
      }

      // The user clicked the status grip.
      else if (elementRectangles["statusGripper"].Contains(e->Location))
      {
        isResizing = true;
        this->Cursor = Cursors::SizeNWSE;
        resizeOffset.X = this->Right - this->Left - e->X;
        resizeOffset.Y = this->Bottom - this->Top - e->Y;
      }

      // The user clicked the window caption.
      else if (elementRectangles["windowCaption"].Contains(e->Location))
      {
        isMoving = true;
        originalClick.X = e->X;
        originalClick.Y = e->Y;
      }

      Invalidate();
    }

    // Stop any current resizing or moving actions.
    void ImitationWindow_MouseUp(Object^ sender, MouseEventArgs^ e)
    {
      // Stop moving the location of the window rectangles.
      if (isMoving)
      {
        isMoving = false;
      }

      // Change the cursor back to the default if the user
      // stops resizing.
      else if (isResizing)
      {
        isResizing = false;
      }

      // Close the application if the user clicks the
      // close button.
      else if (elementRectangles["windowClose"].Contains(e->Location) 
        && isClosing)
      {
        Application::Exit();
      }
    }

    // Handle resizing or moving actions.
    void ImitationWindow_MouseMove(Object^ sender,
      MouseEventArgs^ e)
    {
      // The left mouse button is down.
      if ((::MouseButtons::Left & e->Button) == ::MouseButtons::Left)
      {
        // Calculate the new control size if the user is
        // dragging the resizing grip.
        if (isResizing)
        {
          this->Width = e->X + resizeOffset.X;
          this->Height = e->Y + resizeOffset.Y;
          CalculateRectangles();
        }

        // Calculate the new location of the control if the
        // user is dragging the window caption.
        else if (isMoving)
        {
          int XChange = this->Location.X + (e->X - originalClick.X);
          int YChange = this->Location.Y + (e->Y - originalClick.Y);
          this->Location = Point(XChange, YChange);
        }

        // Cancel the closing action if the user clicked
        // and held down on the close button, and has dragged
        // the pointer outside the button.
        else if (!elementRectangles["windowClose"].Contains(
          e->Location) && isClosing)
        {
          isClosing = false;
          windowElements["windowClose"] =
            VisualStyleElement::Window::CloseButton::Normal;
        }
      }

      // The left mouse button is not down.
      else
      {
        // Paint the close button hot if the cursor is on it.
        Rectangle^ closeRectangle =
          elementRectangles["windowClose"];
        if (closeRectangle->Contains(e->Location))
        {
          windowElements["windowClose"] =
            VisualStyleElement::Window::CloseButton::Hot;
        }
        else
        {
          windowElements["windowClose"] =
            VisualStyleElement::Window::CloseButton::Normal;
        }


        // Use a resizing cursor if the cursor is on the
        // status grip.
        Rectangle^ gripRectangle = elementRectangles["statusGripper"];
        if (gripRectangle->Contains(e->Location))
        {
          this->Cursor = Cursors::SizeNWSE;
        }
        else
        {
          this->Cursor = Cursors::Default;
        }
      }

      Invalidate();
    }

    // Calculate and set the clipping region for the control
    // so that the corners of the title bar are rounded.
  private:
    void SetClipRegion()
    {
      if (!Application::RenderWithVisualStyles)
      {
        return;
      }

      Graphics^ g = this->CreateGraphics();
      // Get the current region for the window caption.
      if (SetRenderer(windowElements["windowCaption"]))
      {
        System::Drawing::Region^ clipRegion =
          renderer->GetBackgroundRegion(g,
          elementRectangles["windowCaption"]);

        // Get the client rectangle, but exclude the region
        // of the window caption.
        int height = (int)clipRegion->GetBounds(g).Height;
        System::Drawing::Rectangle nonCaptionRect = Rectangle(
          ClientRectangle.X, ClientRectangle.Y + height,
          ClientRectangle.Width, ClientRectangle.Height - height);

        // Add the rectangle to the caption region, and
        // make this region the form's clipping region.
        clipRegion->Union(nonCaptionRect);
        this->Region = clipRegion;
      }

    }

    // Set the VisualStyleRenderer to a new element.
  private:
    bool SetRenderer(VisualStyleElement^ element)
    {
      if (!VisualStyleRenderer::IsElementDefined(element))
      {
        return false;
      }

      if (renderer == nullptr)
      {
        renderer = gcnew VisualStyleRenderer(element);
      }
      else
      {
        renderer->SetParameters(element);
      }

      return true;
    }
  };

  public ref class Form1 : public Form
  {
  public:
    Form1() : Form()
    {
      this->Size = System::Drawing::Size(800, 600);
      this->Location = Point(20, 20);
      this->BackColor = Color::DarkGray;
      WindowSimulation^ ws = gcnew WindowSimulation();
      Controls->Add(ws);
    }

  };
}

[STAThread]
int main()
{
  Application::EnableVisualStyles();
  Application::Run(gcnew VisualStyleRendererSample::Form1());
}
using System;
using System.Text;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.VisualStyles;

namespace VisualStyleRendererSample
{
  class Form1 : Form
  {
    public Form1()
      : base()
    {
      this.Size = new Size(800, 600);
      this.Location = new Point(20, 20);
      this.BackColor = Color.DarkGray;
      WindowSimulation Window1 = new WindowSimulation();
      Controls.Add(Window1);
    }

    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.Run(new Form1());
    }
  }

  public class WindowSimulation : Control
  {
    private Dictionary<string, VisualStyleElement> windowElements =
      new Dictionary<string, VisualStyleElement>();
    private Dictionary<string, Rectangle> elementRectangles =
      new Dictionary<string, Rectangle>();
    private VisualStyleRenderer renderer = null;

    private Point closeButtonOffset;
    private Size gripperSize;
    private Size closeButtonSize;
    private bool isResizing = false;
    private bool isMoving = false;
    private bool isClosing = false;
    private int captionHeight;
    private int frameThickness;
    private int statusHeight = 22;
    private Point originalClick = new Point();
    private Point resizeOffset = new Point();

    public WindowSimulation()
      : base()
    {
      this.Location = new Point(50, 50);
      this.Size = new Size(350, 300);
      this.BackColor = Color.Azure;
      this.DoubleBuffered = true;
      this.MinimumSize = new Size(300, 200);
      this.Font = SystemFonts.CaptionFont;
      this.Text = "Simulated Window";

      // Insert the VisualStyleElement objects into the Dictionary.
      windowElements.Add("windowCaption",
        VisualStyleElement.Window.Caption.Active);
      windowElements.Add("windowBottom",
        VisualStyleElement.Window.FrameBottom.Active);
      windowElements.Add("windowLeft",
        VisualStyleElement.Window.FrameLeft.Active);
      windowElements.Add("windowRight",
        VisualStyleElement.Window.FrameRight.Active);
      windowElements.Add("windowClose",
        VisualStyleElement.Window.CloseButton.Normal);
      windowElements.Add("statusBar",
        VisualStyleElement.Status.Bar.Normal);
      windowElements.Add("statusGripper",
        VisualStyleElement.Status.Gripper.Normal);

      // Get the sizes and location offsets for the window parts 
      // as specified by the visual style, and then use this 
      // information to calcualate the rectangles for each part.
      GetPartDetails();
      CalculateRectangles();

      this.MouseDown +=
        new MouseEventHandler(ImitationWindow_MouseDown);
      this.MouseUp +=
        new MouseEventHandler(ImitationWindow_MouseUp);
      this.MouseMove +=
        new MouseEventHandler(ImitationWindow_MouseMove);
    }

    // Get the sizes and offsets for the window parts as specified 
    // by the visual style.
    private void GetPartDetails()
    {
      // Do nothing further if visual styles are not enabled.
      if (!Application.RenderWithVisualStyles)
      {
        return;
      }

      using (Graphics g = this.CreateGraphics())
      {
        // Get the size and offset of the close button.
        if (SetRenderer(windowElements["windowClose"]))
        {
          closeButtonSize =
            renderer.GetPartSize(g, ThemeSizeType.True);
          closeButtonOffset =
            renderer.GetPoint(PointProperty.Offset);
        }

        // Get the height of the window caption.
        if (SetRenderer(windowElements["windowCaption"]))
        {
          captionHeight = renderer.GetPartSize(g,
            ThemeSizeType.True).Height;
        }

        // Get the thickness of the left, bottom, 
        // and right window frame.
        if (SetRenderer(windowElements["windowLeft"]))
        {
          frameThickness = renderer.GetPartSize(g,
            ThemeSizeType.True).Width;
        }

        // Get the size of the resizing gripper.
        if (SetRenderer(windowElements["statusGripper"]))
        {
          gripperSize = renderer.GetPartSize(g,
            ThemeSizeType.True);
        }
      }
    }

    // Use the part metrics to determine the current size 
    // of the rectangles for all of the window parts.
    private void CalculateRectangles()
    {
      int heightMinusFrame =
        ClientRectangle.Height - frameThickness;

      // Calculate the window frame rectangles and add them
      // to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles["windowCaption"] =
        new Rectangle(0, 0,
        ClientRectangle.Width, captionHeight);
      elementRectangles["windowBottom"] =
        new Rectangle(0, heightMinusFrame,
        ClientRectangle.Width, frameThickness);
      elementRectangles["windowLeft"] =
        new Rectangle(0, captionHeight, frameThickness,
        heightMinusFrame - captionHeight);
      elementRectangles["windowRight"] =
        new Rectangle(ClientRectangle.Width - frameThickness,
        captionHeight, frameThickness,
        heightMinusFrame - captionHeight);

      // Calculate the window button rectangle and add it
      // to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles["windowClose"] =
        new Rectangle(ClientRectangle.Right +
        closeButtonOffset.X, closeButtonOffset.Y,
        closeButtonSize.Width, closeButtonSize.Height);

      // Calculate the status bar rectangles and add them
      // to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles["statusBar"] =
        new Rectangle(frameThickness,
        heightMinusFrame - statusHeight,
        ClientRectangle.Width - (2 * frameThickness),
        statusHeight);
      elementRectangles["statusGripper"] =
        new Rectangle(ClientRectangle.Right -
        gripperSize.Width - frameThickness,
        heightMinusFrame - gripperSize.Height,
        gripperSize.Width, gripperSize.Height);
    }

    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
    {
      base.OnPaint(e);

      // Ensure that visual styles are supported.
      if (!Application.RenderWithVisualStyles)
      {
        this.Text = "Visual styles are not enabled.";
        TextRenderer.DrawText(e.Graphics, this.Text,
          this.Font, this.Location, this.ForeColor);
        return;
      }

      // Set the clip region to define the curved corners 
      // of the caption.
      SetClipRegion();

      // Draw each part of the window.
      foreach (KeyValuePair<string, VisualStyleElement> entry
        in windowElements)
      {
        if (SetRenderer(entry.Value))
        {
          renderer.DrawBackground(e.Graphics,
            elementRectangles[entry.Key]);
        }
      }

      // Draw the caption text.
      TextRenderer.DrawText(e.Graphics, this.Text, this.Font,
        elementRectangles["windowCaption"], Color.White,
        TextFormatFlags.VerticalCenter |
        TextFormatFlags.HorizontalCenter);
    }

    // Initiate dragging, resizing, or closing the imitation window.
    void ImitationWindow_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      // The user clicked the close button.
      if (elementRectangles["windowClose"].Contains(e.Location))
      {
        windowElements["windowClose"] =
          VisualStyleElement.Window.CloseButton.Pressed;
        isClosing = true;
      }

      // The user clicked the status grip.
      else if (elementRectangles["statusGripper"].
        Contains(e.Location))
      {
        isResizing = true;
        this.Cursor = Cursors.SizeNWSE;
        resizeOffset.X = this.Right - this.Left - e.X;
        resizeOffset.Y = this.Bottom - this.Top - e.Y;
      }

      // The user clicked the window caption.
      else if (elementRectangles["windowCaption"].
        Contains(e.Location))
      {
        isMoving = true;
        originalClick.X = e.X;
        originalClick.Y = e.Y;
      }

      Invalidate();
    }

    // Stop any current resizing or moving actions.
    void ImitationWindow_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      // Stop moving the location of the window rectangles.
      if (isMoving)
      {
        isMoving = false;
      }

      // Change the cursor back to the default if the user 
      // stops resizing.
      else if (isResizing)
      {
        isResizing = false;
      }

      // Close the application if the user clicks the 
      // close button.
      else if (elementRectangles["windowClose"].
        Contains(e.Location) && isClosing)
      {
        Application.Exit();
      }
    }

    // Handle resizing or moving actions.
    void ImitationWindow_MouseMove(object sender,
      MouseEventArgs e)
    {
      // The left mouse button is down.
      if ((MouseButtons.Left & e.Button) == MouseButtons.Left)
      {
        // Calculate the new control size if the user is 
        // dragging the resizing grip.
        if (isResizing)
        {
          this.Width = e.X + resizeOffset.X;
          this.Height = e.Y + resizeOffset.Y;
          CalculateRectangles();
        }

        // Calculate the new location of the control if the 
        // user is dragging the window caption.
        else if (isMoving)
        {
          int XChange = this.Location.X +
            (e.X - originalClick.X);
          int YChange = this.Location.Y +
            (e.Y - originalClick.Y);
          this.Location = new Point(XChange, YChange);
        }

        // Cancel the closing action if the user clicked 
        // and held down on the close button, and has dragged  
        // the pointer outside the button.
        else if (!elementRectangles["windowClose"].
          Contains(e.Location) && isClosing)
        {
          isClosing = false;
          windowElements["windowClose"] =
            VisualStyleElement.Window.CloseButton.Normal;
        }
      }

      // The left mouse button is not down.
      else
      {
        // Paint the close button hot if the cursor is on it.
        Rectangle closeRectangle =
          elementRectangles["windowClose"];
        windowElements["windowClose"] =
          closeRectangle.Contains(e.Location) ?
          VisualStyleElement.Window.CloseButton.Hot :
          VisualStyleElement.Window.CloseButton.Normal;

        // Use a resizing cursor if the cursor is on the 
        // status grip.
        Rectangle gripRectangle =
          elementRectangles["statusGripper"];
        this.Cursor = gripRectangle.Contains(e.Location) ?
          Cursors.SizeNWSE : Cursors.Default;
      }

      Invalidate();
    }

    // Calculate and set the clipping region for the control 
    // so that the corners of the title bar are rounded.
    private void SetClipRegion()
    {
      if (!Application.RenderWithVisualStyles)
      {
        return;
      }

      using (Graphics g = this.CreateGraphics())
      {
        // Get the current region for the window caption.
        if (SetRenderer(windowElements["windowCaption"]))
        {
          Region clipRegion = renderer.GetBackgroundRegion(
            g, elementRectangles["windowCaption"]);

          // Get the client rectangle, but exclude the region 
          // of the window caption.
          int height = (int)clipRegion.GetBounds(g).Height;
          Rectangle nonCaptionRect = new Rectangle(
            ClientRectangle.X,
            ClientRectangle.Y + height,
            ClientRectangle.Width,
            ClientRectangle.Height - height);

          // Add the rectangle to the caption region, and 
          // make this region the form's clipping region.
          clipRegion.Union(nonCaptionRect);
          this.Region = clipRegion;
        }
      }
    }

    // Set the VisualStyleRenderer to a new element.
    private bool SetRenderer(VisualStyleElement element)
    {
      if (!VisualStyleRenderer.IsElementDefined(element))
      {
        return false;
      }

      if (renderer == null)
      {
        renderer = new VisualStyleRenderer(element);
      }
      else
      {
        renderer.SetParameters(element);
      }

      return true;
    }
  }
}
Imports System.Text
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Drawing2D
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Windows.Forms.VisualStyles

Namespace VisualStyleRendererSample

  Class Form1
    Inherits Form

    Public Sub New()
      With Me
        .Size = New Size(800, 600)
        .Location = New Point(20, 20)
        .BackColor = Color.DarkGray
      End With
      Dim Window1 As New ImitationWindow()
      Controls.Add(Window1)
    End Sub

    <STAThread()> _
    Shared Sub Main()
      Application.EnableVisualStyles()
      Application.Run(New Form1())
    End Sub
  End Class

  Public Class ImitationWindow
    Inherits Control

    Private windowElements As _
      New Dictionary(Of String, VisualStyleElement)
    Private elementRectangles As _
      New Dictionary(Of String, Rectangle)
    Private renderer As VisualStyleRenderer = Nothing
    Private closeButtonOffset As Point
    Private gripperSize As Size
    Private closeButtonSize As Size
    Private isResizing As Boolean = False
    Private isMoving As Boolean = False
    Private isClosing As Boolean = False
    Private captionHeight As Integer
    Private frameThickness As Integer
    Private statusHeight As Integer = 22
    Private originalClick As New Point()
    Private resizeOffset As New Point()

    Public Sub New()
      With Me
        .Location = New Point(50, 50)
        .Size = New Size(350, 300)
        .BackColor = Color.Azure
        .DoubleBuffered = True
        .MinimumSize = New Size(300, 200)
        .Font = SystemFonts.CaptionFont
        .Text = "Imitation Window"
      End With

      ' Create a collection of VisualStyleElement objects.
      With windowElements
        .Add("windowCaption", _
          VisualStyleElement.Window.Caption.Active)
        .Add("windowBottom", _
          VisualStyleElement.Window.FrameBottom.Active)
        .Add("windowLeft", _
          VisualStyleElement.Window.FrameLeft.Active)
        .Add("windowRight", _
          VisualStyleElement.Window.FrameRight.Active)
        .Add("windowClose", _
          VisualStyleElement.Window.CloseButton.Normal)
        .Add("statusBar", _
          VisualStyleElement.Status.Bar.Normal)
        .Add("statusGripper", _
          VisualStyleElement.Status.Gripper.Normal)
      End With

      ' Get the sizes and location offsets for the window parts 
      ' as specified by the visual style, and then use this  
      ' information to calcualate the rectangles for each part.
      GetPartDetails()
      CalculateRectangles()
    End Sub

    ' Get the sizes and offsets for the window parts as specified 
    ' by the visual style.
    Private Sub GetPartDetails()
      ' Do nothing further if visual styles are not enabled.
      If Not Application.RenderWithVisualStyles Then
        Return
      End If

      Using g As Graphics = Me.CreateGraphics()
        ' Get the size and offset of the close button.
        If SetRenderer(windowElements("windowClose")) Then
          closeButtonSize = _
            renderer.GetPartSize(g, ThemeSizeType.True)
          closeButtonOffset = _
            renderer.GetPoint(PointProperty.Offset)
        End If

        ' Get the height of the window caption.
        If SetRenderer(windowElements("windowCaption")) Then
          captionHeight = renderer.GetPartSize(g, _
            ThemeSizeType.True).Height
        End If

        ' Get the thickness of the left, bottom, and right 
        ' window frame.
        If SetRenderer(windowElements("windowLeft")) Then
          frameThickness = renderer.GetPartSize(g, _
            ThemeSizeType.True).Width
        End If

        ' Get the size of the resizing gripper.
        If SetRenderer(windowElements("statusGripper")) Then
          gripperSize = renderer.GetPartSize(g, _
            ThemeSizeType.True)
        End If
      End Using
    End Sub

    ' Use the part metrics to determine the current size of the 
    ' rectangles for all of the window parts.
    Private Sub CalculateRectangles()

      Dim heightMinusFrame As Integer = _
        ClientRectangle.Height - frameThickness

      ' Calculate the window frame rectangles and add them
      ' to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles("windowCaption") = _
        New Rectangle(0, 0, ClientRectangle.Width, _
        captionHeight)
      elementRectangles("windowBottom") = _
        New Rectangle(0, heightMinusFrame, _
        ClientRectangle.Width, frameThickness)
      elementRectangles("windowLeft") = _
        New Rectangle(0, captionHeight, frameThickness, _
        heightMinusFrame - captionHeight)
      elementRectangles("windowRight") = _
        New Rectangle(ClientRectangle.Width - frameThickness, _
        captionHeight, frameThickness, _
        heightMinusFrame - captionHeight)

      ' Calculate the window button rectangle and add it
      ' to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles("windowClose") = _
        New Rectangle(ClientRectangle.Right + _
        closeButtonOffset.X, closeButtonOffset.Y, _
        closeButtonSize.Width, closeButtonSize.Height)

      ' Calculate the status bar rectangles and add them
      ' to the Dictionary of rectangles.
      elementRectangles("statusBar") = _
        New Rectangle(frameThickness, _
        heightMinusFrame - statusHeight, _
        ClientRectangle.Width - 2 * frameThickness, _
        statusHeight)
      elementRectangles("statusGripper") = _
        New Rectangle(ClientRectangle.Right - _
        gripperSize.Width - frameThickness, _
        heightMinusFrame - gripperSize.Height, _
        gripperSize.Width, gripperSize.Height)
    End Sub

    Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As PaintEventArgs)
      MyBase.OnPaint(e)

      ' Ensure that visual styles are supported.
      If Not Application.RenderWithVisualStyles Then
        Me.Text = "Visual styles are not enabled."
        TextRenderer.DrawText(e.Graphics, Me.Text, Me.Font, _
          Me.Location, Me.ForeColor)
        Return
      End If

      ' Set the clip region to define the curved corners of 
      ' the caption.
      SetClipRegion()

      ' Draw each part of the window.
      Dim entry As KeyValuePair(Of String, VisualStyleElement)
      For Each entry In windowElements
        If SetRenderer(entry.Value) Then
          renderer.DrawBackground(e.Graphics, _
            elementRectangles(entry.Key))
        End If
      Next entry

      ' Draw the caption text.
      TextRenderer.DrawText(e.Graphics, Me.Text, Me.Font, _
        elementRectangles("windowCaption"), Color.White, _
        TextFormatFlags.VerticalCenter Or _
        TextFormatFlags.HorizontalCenter)
    End Sub

    ' Initiate dragging, resizing, or closing the imitation window.
    Private Sub ImitationWindow_MouseDown(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As MouseEventArgs) Handles Me.MouseDown

      ' The user clicked the close button.
      If elementRectangles("windowClose"). _
        Contains(e.Location) Then

        windowElements("windowClose") = _
          VisualStyleElement.Window.CloseButton.Pressed
        isClosing = True

      ' The user clicked the status grip.
      ElseIf elementRectangles("statusGripper"). _
        Contains(e.Location) Then

        isResizing = True
        Me.Cursor = Cursors.SizeNWSE
        resizeOffset.X = Me.Right - Me.Left - e.X
        resizeOffset.Y = Me.Bottom - Me.Top - e.Y

      ' The user clicked the window caption.
      ElseIf elementRectangles("windowCaption"). _
        Contains(e.Location) Then

        isMoving = True
        originalClick.X = e.X
        originalClick.Y = e.Y
      End If
      Invalidate()
    End Sub

    ' Stop any current resizing or moving actions.
    Private Sub ImitationWindow_MouseUp(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As MouseEventArgs) Handles Me.MouseUp

      ' Stop moving the location of the window rectangles.
      If isMoving Then
        isMoving = False

      ' Change the cursor back to the default if the 
      ' user stops resizing.
      ElseIf isResizing Then
        isResizing = False

      ' Close the application if the user clicks the 
      ' close button.
      ElseIf elementRectangles("windowClose"). _
        Contains(e.Location) And isClosing Then
        Application.Exit()
      End If
    End Sub

    ' Handle resizing or moving actions.
    Private Sub ImitationWindow_MouseMove(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As MouseEventArgs) Handles Me.MouseMove

      ' The left mouse button is down.
      If (MouseButtons.Left And e.Button) = _
        MouseButtons.Left Then

        ' Calculate the new control size if the user is 
        ' dragging the resizing grip.
        If isResizing Then
          Me.Width = e.X + resizeOffset.X
          Me.Height = e.Y + resizeOffset.Y
          CalculateRectangles()

        ' Calculate the new location of the control if  
        ' the user is dragging the window caption.
        ElseIf isMoving Then
          Dim XChange As Integer = Me.Location.X + _
            (e.X - originalClick.X)
          Dim YChange As Integer = Me.Location.Y + _
            (e.Y - originalClick.Y)
          Me.Location = New Point(XChange, YChange)

        ' Cancel the closing action if the user clicked and 
        ' held down on the close button, and has dragged the  
        ' pointer outside the button.
        ElseIf Not elementRectangles("windowClose"). _
          Contains(e.Location) And isClosing Then

          isClosing = False
          windowElements("windowClose") = _
            VisualStyleElement.Window.CloseButton.Normal
        End If

      ' The left mouse button is not down.
      Else
        ' Paint the close button hot if the cursor is on it.
        If elementRectangles("windowClose"). _
          Contains(e.Location) Then
          windowElements("windowClose") = _
            VisualStyleElement.Window.CloseButton.Hot
        Else
          windowElements("windowClose") = _
            VisualStyleElement.Window.CloseButton.Normal
        End If

        ' Use a resizing cursor if the cursor is on the 
        ' status grip.
        If elementRectangles("statusGripper"). _
          Contains(e.Location) Then
          Me.Cursor = Cursors.SizeNWSE
        Else
          Me.Cursor = Cursors.Default
        End If
      End If
      Invalidate()
    End Sub

    ' Calculate and set the clipping region for the control 
    ' so that the corners of the title bar are rounded.
    Private Sub SetClipRegion()
      If Not Application.RenderWithVisualStyles Then
        Return
      End If

      Using g As Graphics = Me.CreateGraphics()
        ' Get the current region for the window caption.
        If SetRenderer(windowElements("windowCaption")) Then
          Dim clipRegion As Region = _
            renderer.GetBackgroundRegion(g, _
            elementRectangles("windowCaption"))

          ' Get the client rectangle, but exclude the  
          ' region of the window caption.
          Dim height As Integer = _
            CInt(clipRegion.GetBounds(g).Height)
          Dim nonCaptionRect As _
            New Rectangle(ClientRectangle.X, _
            ClientRectangle.Y + height, _
            ClientRectangle.Width, _
            ClientRectangle.Height - height)

          ' Add the rectangle to the caption region, and 
          ' make this region the form's clipping region.
          clipRegion.Union(nonCaptionRect)
          Me.Region = clipRegion
        End If
      End Using
    End Sub

    ' Set the VisualStyleRenderer to a new element.
    Private Function SetRenderer(ByVal element As _
      VisualStyleElement) As Boolean

      If Not VisualStyleRenderer.IsElementDefined(element) Then
        Return False
      End If

      If renderer Is Nothing Then
        renderer = New VisualStyleRenderer(element)
      Else
        renderer.SetParameters(element)
      End If

      Return True
    End Function

  End Class
End Namespace

Poznámky

System.Windows.Forms.VisualStylesObor názvů zpřístupňuje VisualStyleElement objekty, které představují všechny ovládací prvky a prvky uživatelského rozhraní (UI), které jsou podporovány vizuálními styly.The System.Windows.Forms.VisualStyles namespace exposes VisualStyleElement objects that represent all of the controls and user interface (UI) elements that are supported by visual styles. Chcete-li nakreslit nebo získat informace o konkrétním prvku, je nutné nastavit VisualStyleRenderer na prvek, který vás zajímá.To draw or get information about a particular element, you must set a VisualStyleRenderer to the element you are interested in. A VisualStyleRenderer je automaticky nastaven na hodnotu zadanou VisualStyleElement v VisualStyleRenderer konstruktoru, ale můžete také nastavit existující VisualStyleRenderer na jiný element voláním SetParameters metody.A VisualStyleRenderer is automatically set to a specified VisualStyleElement in the VisualStyleRenderer constructor, but you can also set an existing VisualStyleRenderer to a different element by calling the SetParameters method.

Chcete-li nakreslit element, použijte DrawBackground metodu.To draw an element, use the DrawBackground method. VisualStyleRendererTřída také obsahuje metody, jako například GetColor a GetEnumValue , které poskytují informace o tom, jak je prvek definován aktuálním vizuálním stylem.The VisualStyleRenderer class also includes methods, such as GetColor and GetEnumValue, that provide information about how an element is defined by the current visual style.

VisualStyleRendererKonstruktor a mnohé z VisualStyleRenderer metod vyvolávají výjimky, pokud v operačním systému nejsou povoleny vizuální styly a vizuální styly jsou použity v klientské oblasti oken aplikace.The VisualStyleRenderer constructor and many of the VisualStyleRenderer methods throw exceptions unless visual styles are enabled in the operating system and visual styles are applied to the client area of application windows. Chcete-li zjistit tyto podmínky, použijte static IsSupported vlastnost.To check for these conditions, use the staticIsSupported property.

VisualStyleRendererTřída zalomí funkci rozhraní API pro vizuální styly (Uxtheme) z prostředí Windows Platform SDK pro Windows.The VisualStyleRenderer class wraps the functionality of the visual styles (UxTheme) API from the Windows Shell portion of the Windows Platform SDK.

Konstruktory

VisualStyleRenderer(String, Int32, Int32)

Inicializuje novou instanci VisualStyleRenderer třídy pomocí zadané hodnoty Class, Part a State.Initializes a new instance of the VisualStyleRenderer class using the given class, part, and state values.

VisualStyleRenderer(VisualStyleElement)

Inicializuje novou instanci VisualStyleRenderer třídy pomocí daného VisualStyleElement .Initializes a new instance of the VisualStyleRenderer class using the given VisualStyleElement.

Vlastnosti

Class

Získá název třídy aktuálního vizuálního prvku stylu.Gets the class name of the current visual style element.

Handle

Získá jedinečný identifikátor pro aktuální třídu prvků vizuálního stylu.Gets a unique identifier for the current class of visual style elements.

IsSupported

Získává hodnotu určující, zda operační systém používá vizuální styly k vykreslení ovládacích prvků.Gets a value specifying whether the operating system is using visual styles to draw controls.

LastHResult

Získá poslední chybový kód vrácený pomocí metod rozhraní API nativních vizuálních stylů (UxTheme), které jsou zapouzdřené VisualStyleRenderer třídou.Gets the last error code returned by the native visual styles (UxTheme) API methods encapsulated by the VisualStyleRenderer class.

Part

Získá část aktuálního vizuálního prvku stylu.Gets the part of the current visual style element.

State

Získá stav aktuálního prvku vizuálního stylu.Gets the state of the current visual style element.

Metody

DrawBackground(IDeviceContext, Rectangle)

Nakreslí obrázek pozadí aktuálního prvku vizuálního stylu v zadaném ohraničujícím obdélníku.Draws the background image of the current visual style element within the specified bounding rectangle.

DrawBackground(IDeviceContext, Rectangle, Rectangle)

Nakreslí obrázek pozadí aktuálního prvku vizuálního stylu v zadaném ohraničujícím obdélníku a oříznutý na zadaný obdélník oříznutí.Draws the background image of the current visual style element within the specified bounding rectangle and clipped to the specified clipping rectangle.

DrawEdge(IDeviceContext, Rectangle, Edges, EdgeStyle, EdgeEffects)

Vykreslí jednu nebo více hran zadaného ohraničovacího rámečku.Draws one or more edges of the specified bounding rectangle.

DrawImage(Graphics, Rectangle, Image)

Nakreslí zadaný obrázek v rámci zadaných mezí.Draws the specified image within the specified bounds.

DrawImage(Graphics, Rectangle, ImageList, Int32)

Nakreslí obrázek ze zadaného ImageList rozsahu v rámci zadaných mezí.Draws the image from the specified ImageList within the specified bounds.

DrawParentBackground(IDeviceContext, Rectangle, Control)

Vykreslí pozadí nadřazeného ovládacího prvku v zadané oblasti.Draws the background of a control's parent in the specified area.

DrawText(IDeviceContext, Rectangle, String)

Nakreslí text v zadaných mezích pomocí výchozího formátování.Draws text in the specified bounds using default formatting.

DrawText(IDeviceContext, Rectangle, String, Boolean)

Nakreslí text v zadaných hranicích s možností zobrazení zakázaného textu.Draws text in the specified bounds with the option of displaying disabled text.

DrawText(IDeviceContext, Rectangle, String, Boolean, TextFormatFlags)

Nakreslí text v zadaném ohraničujícím obdélníku s možností zobrazit zakázaný text a použít jiné formátování textu.Draws text in the specified bounding rectangle with the option of displaying disabled text and applying other text formatting.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetBackgroundContentRectangle(IDeviceContext, Rectangle)

Vrátí oblast obsahu pro pozadí aktuálního prvku vizuálního stylu.Returns the content area for the background of the current visual style element.

GetBackgroundExtent(IDeviceContext, Rectangle)

Vrátí celou oblast pozadí pro aktuální prvek vizuálního stylu.Returns the entire background area for the current visual style element.

GetBackgroundRegion(IDeviceContext, Rectangle)

Vrátí oblast pro pozadí aktuálního prvku vizuálního stylu.Returns the region for the background of the current visual style element.

GetBoolean(BooleanProperty)

Vrací hodnotu zadané logické vlastnosti pro aktuální prvek vizuálního stylu.Returns the value of the specified Boolean property for the current visual style element.

GetColor(ColorProperty)

Vrací hodnotu zadané vlastnosti Color pro aktuální prvek vizuálního stylu.Returns the value of the specified color property for the current visual style element.

GetEnumValue(EnumProperty)

Vrací hodnotu zadané vlastnosti výčtového typu pro aktuální prvek vizuálního stylu.Returns the value of the specified enumerated type property for the current visual style element.

GetFilename(FilenameProperty)

Vrátí hodnotu zadané vlastnosti názvu souboru pro aktuální prvek vizuálního stylu.Returns the value of the specified file name property for the current visual style element.

GetFont(IDeviceContext, FontProperty)

Vrátí hodnotu zadané vlastnosti Font aktuálního vizuálního prvku stylu.Returns the value of the specified font property for the current visual style element.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetInteger(IntegerProperty)

Vrací hodnotu zadané celočíselné vlastnosti pro aktuální prvek vizuálního stylu.Returns the value of the specified integer property for the current visual style element.

GetMargins(IDeviceContext, MarginProperty)

Vrátí hodnotu zadané vlastnosti okrajů pro aktuální prvek vizuálního stylu.Returns the value of the specified margins property for the current visual style element.

GetPartSize(IDeviceContext, Rectangle, ThemeSizeType)

Vrací hodnotu zadané velikosti vlastnosti aktuální vizuálního stylu pomocí zadaných mezí vykreslování.Returns the value of the specified size property of the current visual style part using the specified drawing bounds.

GetPartSize(IDeviceContext, ThemeSizeType)

Vrací hodnotu zadané vlastnosti Size aktuální vizuálního stylu.Returns the value of the specified size property of the current visual style part.

GetPoint(PointProperty)

Vrací hodnotu zadané vlastnosti bodu pro aktuální vizuální prvek stylu.Returns the value of the specified point property for the current visual style element.

GetString(StringProperty)

Vrátí hodnotu zadané řetězcové vlastnosti pro aktuální prvek vizuálního stylu.Returns the value of the specified string property for the current visual style element.

GetTextExtent(IDeviceContext, Rectangle, String, TextFormatFlags)

Vrátí velikost a umístění zadaného řetězce, když se vykreslí pomocí písma aktuálního prvku vizuálního stylu v rámci zadaného počátečního ohraničovacího rámečku.Returns the size and location of the specified string when drawn with the font of the current visual style element within the specified initial bounding rectangle.

GetTextExtent(IDeviceContext, String, TextFormatFlags)

Vrátí velikost a umístění zadaného řetězce, když se vykreslí pomocí písma aktuálního prvku vizuálního stylu.Returns the size and location of the specified string when drawn with the font of the current visual style element.

GetTextMetrics(IDeviceContext)

Načte informace o písmu určeném aktuálním vizuálním elementem stylu.Retrieves information about the font specified by the current visual style element.

GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
HitTestBackground(Graphics, Rectangle, Region, Point, HitTestOptions)

Vrátí kód testu přístupů, který označuje, zda je bod obsažen na pozadí aktuálního prvku vizuálního stylu a v rámci zadaných mezí.Returns a hit test code indicating whether the point is contained in the background of the current visual style element and within the specified bounds.

HitTestBackground(IDeviceContext, Rectangle, IntPtr, Point, HitTestOptions)

Vrátí kód testu přístupů, který označuje, zda je bod obsažen na pozadí aktuálního prvku vizuálního stylu a v rámci zadané oblasti.Returns a hit test code indicating whether the point is contained in the background of the current visual style element and within the specified region.

HitTestBackground(IDeviceContext, Rectangle, Point, HitTestOptions)

Vrátí kód testu přístupů, který označuje, zda je bod obsažen na pozadí aktuálního prvku vizuálního stylu.Returns a hit test code indicating whether a point is contained in the background of the current visual style element.

IsBackgroundPartiallyTransparent()

Označuje, zda pozadí aktuálního prvku vizuálního stylu obsahuje všechny Poloprůhledný nebo alfa kusy v prolnutí.Indicates whether the background of the current visual style element has any semitransparent or alpha-blended pieces.

IsElementDefined(VisualStyleElement)

Určuje, zda je zadaný prvek vizuálního stylu definovaný aktuálním vizuálním stylem.Determines whether the specified visual style element is defined by the current visual style.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
SetParameters(String, Int32, Int32)

Nastaví VisualStyleRenderer prvek vizuálního stylu reprezentovaný specifikovanou třídou, částí a hodnotami stavu.Sets this VisualStyleRenderer to the visual style element represented by the specified class, part, and state values.

SetParameters(VisualStyleElement)

Nastaví VisualStyleRenderer prvek vizuálního stylu reprezentovaný zadaným VisualStyleElement .Sets this VisualStyleRenderer to the visual style element represented by the specified VisualStyleElement.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro

Viz také