WebBrowser.GoSearch Metoda

Definice

Přejde WebBrowser k ovládacímu prvku na výchozí stránku vyhledávání aktuálního uživatele.Navigates the WebBrowser control to the default search page of the current user.

public:
 void GoSearch();
public void GoSearch ();
member this.GoSearch : unit -> unit
Public Sub GoSearch ()

Výjimky

Tato WebBrowser instance již není platná.This WebBrowser instance is no longer valid.

IWebBrowser2Z podkladového ovládacího prvku ActiveX nelze načíst odkaz na implementaci rozhraní WebBrowser .A reference to an implementation of the IWebBrowser2 interface could not be retrieved from the underlying ActiveX WebBrowser control.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít GoSearch metodu pro implementaci tlačítka hledání pro WebBrowser ovládací prvek podobně jako v aplikaci Internet Explorer.The following code example demonstrates how to use the GoSearch method to implement a Search button for the WebBrowser control similar to the one in Internet Explorer. Tento příklad vyžaduje, aby formulář obsahoval WebBrowser ovládací prvek s názvem webBrowser1 a Button ovládací prvek s názvem ButtonSearch .This example requires that your form contains a WebBrowser control called webBrowser1 and a Button control called ButtonSearch.

Úplný příklad kódu naleznete v tématu How to: Přidání schopností webového prohlížeče do aplikace model Windows Forms.For the complete code example, see How to: Add Web Browser Capabilities to a Windows Forms Application.

// Navigates WebBrowser1 to the search page of the current user.
void ButtonSearch_Click( System::Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
{
   this->WebBrowser1->GoSearch();
}
// Navigates webBrowser1 to the search page of the current user.
private void searchButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    webBrowser1.GoSearch();
}
' Navigates webBrowser1 to the search page of the current user.
Private Sub searchButton_Click( _
    ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) _
    Handles searchButton.Click

    webBrowser1.GoSearch()

End Sub

Poznámky

Tuto metodu můžete použít k implementaci vyhledávací funkce podobné tomu jako v aplikaci Internet Explorer.You can use this method to implement a search feature similar to the one in Internet Explorer. V závislosti na nainstalované verzi aplikace Internet Explorer může uživatel určit výchozí stránku vyhledávání v dialogovém okně Možnosti Internetu , které je k dispozici v Ovládacích panelech nebo v nabídce nástroje v aplikaci Internet Explorer.Depending on the version of Internet Explorer installed, the user can specify a default search page in the Internet Options dialog box, which is available from Control Panel or from the Tools menu in Internet Explorer.

Výchozí vyhledávací stránka je uložena v registru pod HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Search Page klíčem registru.The default search page is stored in the registry under the HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Search Page registry key. V novějších verzích aplikace Internet Explorer musí být tento klíč registru upraven, aby bylo možné změnit výchozí stránku vyhledávání použitou touto metodou.With later versions of Internet Explorer, this registry key must be modified in order to change the default search page used by this method. Chcete-li použít jinou než výchozí stránku vyhledávání, zavolejte Navigate metodu nebo zadejte Url vlastnost.To use a search page other than the default, call the Navigate method or specify the Url property.

Platí pro

Viz také