WebBrowser.Navigate Metoda

Definice

Načte dokument v zadaném umístění do WebBrowser ovládacího prvku.Loads the document at the specified location into the WebBrowser control.

Přetížení

Navigate(Uri, String, Byte[], String)

Načte dokument v umístění, které je uvedeno v Uri WebBrowser ovládacím prvku, s požadavkem na použití zadaných dat HTTP a nahrazením obsahu rámce webové stránky zadaným názvem.Loads the document at the location indicated by the specified Uri into the WebBrowser control, requesting it using the specified HTTP data and replacing the contents of the Web page frame with the specified name.

Navigate(String, String, Byte[], String)

Načte do ovládacího prvku dokument v zadané adrese URL (Uniform Resource Locator) WebBrowser , požaduje, aby používal zadaná data http a nahradil obsah rámce webové stránky zadaným názvem.Loads the document at the specified Uniform Resource Locator (URL) into the WebBrowser control, requesting it using the specified HTTP data and replacing the contents of the Web page frame with the specified name.

Navigate(Uri, Boolean)

Načte dokument v umístění určeném zadaným Uri do nového okna prohlížeče nebo do WebBrowser ovládacího prvku.Loads the document at the location indicated by the specified Uri into a new browser window or into the WebBrowser control.

Navigate(Uri, String)

Načte dokument do umístění označeného zadaným Uri do WebBrowser ovládacího prvku a nahradí obsah rámce webové stránky zadaným názvem.Loads the document at the location indicated by the specified Uri into the WebBrowser control, replacing the contents of the Web page frame with the specified name.

Navigate(String, Boolean)

Načte dokument v zadané adrese URL (Uniform Resource Locator) do nového okna prohlížeče nebo do WebBrowser ovládacího prvku.Loads the document at the specified Uniform Resource Locator (URL) into a new browser window or into the WebBrowser control.

Navigate(String, String)

Načte do ovládacího prvku dokument v zadané adrese URL (Uniform Resource Locator) WebBrowser a nahradí obsah rámce webové stránky zadaným názvem.Loads the document at the specified Uniform Resource Locator (URL) into the WebBrowser control, replacing the contents of the Web page frame with the specified name.

Navigate(Uri)

Načte dokument v umístění určeném v Uri WebBrowser ovládacím prvku, které nahradí předchozí dokument.Loads the document at the location indicated by the specified Uri into the WebBrowser control, replacing the previous document.

Navigate(String)

Načte dokument v zadané adrese URL (Uniform Resource Locator) do WebBrowser ovládacího prvku, který nahradí předchozí dokument.Loads the document at the specified Uniform Resource Locator (URL) into the WebBrowser control, replacing the previous document.

Navigate(Uri, String, Byte[], String)

Načte dokument v umístění, které je uvedeno v Uri WebBrowser ovládacím prvku, s požadavkem na použití zadaných dat HTTP a nahrazením obsahu rámce webové stránky zadaným názvem.Loads the document at the location indicated by the specified Uri into the WebBrowser control, requesting it using the specified HTTP data and replacing the contents of the Web page frame with the specified name.

public:
 void Navigate(Uri ^ url, System::String ^ targetFrameName, cli::array <System::Byte> ^ postData, System::String ^ additionalHeaders);
public void Navigate (Uri url, string targetFrameName, byte[] postData, string additionalHeaders);
member this.Navigate : Uri * string * byte[] * string -> unit
Public Sub Navigate (url As Uri, targetFrameName As String, postData As Byte(), additionalHeaders As String)

Parametry

url
Uri

UriPředstavuje adresu URL dokumentu, který se má načíst.A Uri representing the URL of the document to load.

targetFrameName
String

Název rámce, ve kterém se má dokument načíst.The name of the frame in which to load the document.

postData
Byte[]

Data POST protokolu HTTP, například data formuláře.HTTP POST data such as form data.

additionalHeaders
String

Hlavičky protokolu HTTP, které se mají přidat do výchozích hlavičekHTTP headers to add to the default headers.

Výjimky

Tato WebBrowser instance již není platná.This WebBrowser instance is no longer valid.

IWebBrowser2Z podkladového ovládacího prvku ActiveX nelze načíst odkaz na implementaci rozhraní WebBrowser .A reference to an implementation of the IWebBrowser2 interface could not be retrieved from the underlying ActiveX WebBrowser control.

urlHodnota parametru nepředstavuje absolutní identifikátor URI.The url parameter value does not represent an absolute URI. Další informace naleznete v tématu IsAbsoluteUri.For more information, see IsAbsoluteUri.

Poznámky

WebBrowserOvládací prvek udržuje seznam historie všech webových stránek navštívených během relace procházení.The WebBrowser control maintains a history list of all the Web pages visited during a browsing session. Při volání tohoto přetížení WebBrowser ovládací prvek načte dokument v zadaném identifikátoru URI do rámce webové stránky se zadaným názvem a přidá identifikátor URI na konec seznamu historie.When you call this overload, the WebBrowser control loads the document at the specified URI into the Web page frame with the specified name, and adds the URI to the end of the history list. Pokud je zadaný název rámce neplatný, dokument se načte do nového okna Internet Exploreru.If the frame name specified is invalid, the document is loaded into a new Internet Explorer window.

Použijte GoBack metodu k vrácení ovládacího prvku na předchozí stránku v historii navigace.Use the GoBack method to return the control to a previous page in the navigation history. Použijte GoForward metodu pro návrat na pozdější stránku v historii navigace po přechodu zpět.Use the GoForward method to return to a later page in the navigation history after navigating backward.

WebBrowserOvládací prvek ukládá webové stránky z nedávno navštívených webů do mezipaměti na místním pevném disku.The WebBrowser control stores Web pages from recently visited sites in a cache on the local hard disk. Na každé stránce může být zadáno datum vypršení platnosti, které určuje, jak dlouho zůstane mezipaměť v mezipaměti.Each page can specify an expiration date indicating how long it will remain in the cache. Když ovládací prvek přejde na stránku, šetří čas zobrazením verze v mezipaměti, pokud je k dispozici, místo opětovného stahování stránky.When the control navigates to a page, it saves time by displaying a cached version, if one is available, rather than downloading the page again. Použijte Refresh metodu pro vynucení WebBrowser opětovného načtení aktuální stránky tím, že se aplikace stáhne a zajistí, že ovládací prvek zobrazí nejnovější verzi.Use the Refresh method to force the WebBrowser control to reload the current page by downloading it, ensuring that the control displays the latest version.

Viz také

Platí pro

Navigate(String, String, Byte[], String)

Načte do ovládacího prvku dokument v zadané adrese URL (Uniform Resource Locator) WebBrowser , požaduje, aby používal zadaná data http a nahradil obsah rámce webové stránky zadaným názvem.Loads the document at the specified Uniform Resource Locator (URL) into the WebBrowser control, requesting it using the specified HTTP data and replacing the contents of the Web page frame with the specified name.

public:
 void Navigate(System::String ^ urlString, System::String ^ targetFrameName, cli::array <System::Byte> ^ postData, System::String ^ additionalHeaders);
public void Navigate (string urlString, string targetFrameName, byte[] postData, string additionalHeaders);
member this.Navigate : string * string * byte[] * string -> unit
Public Sub Navigate (urlString As String, targetFrameName As String, postData As Byte(), additionalHeaders As String)

Parametry

urlString
String

Adresa URL dokumentu, který se má načístThe URL of the document to load.

targetFrameName
String

Název rámce, ve kterém se má dokument načíst.The name of the frame in which to load the document.

postData
Byte[]

Data POST protokolu HTTP, například data formuláře.HTTP POST data such as form data.

additionalHeaders
String

Hlavičky protokolu HTTP, které se mají přidat do výchozích hlavičekHTTP headers to add to the default headers.

Výjimky

Tato WebBrowser instance již není platná.This WebBrowser instance is no longer valid.

IWebBrowser2Z podkladového ovládacího prvku ActiveX nelze načíst odkaz na implementaci rozhraní WebBrowser .A reference to an implementation of the IWebBrowser2 interface could not be retrieved from the underlying ActiveX WebBrowser control.

Poznámky

WebBrowserOvládací prvek udržuje seznam historie všech webových stránek navštívených během relace procházení.The WebBrowser control maintains a history list of all the Web pages visited during a browsing session. Při volání tohoto přetížení WebBrowser ovládací prvek načte dokument v zadaném identifikátoru URI do rámce webové stránky se zadaným názvem a přidá identifikátor URI na konec seznamu historie.When you call this overload, the WebBrowser control loads the document at the specified URI into the Web page frame with the specified name, and adds the URI to the end of the history list. Pokud je zadaný název rámce neplatný, dokument se načte do nového okna Internet Exploreru.If the frame name specified is invalid, the document is loaded into a new Internet Explorer window.

Použijte GoBack metodu k vrácení ovládacího prvku na předchozí stránku v historii navigace.Use the GoBack method to return the control to a previous page in the navigation history. Použijte GoForward metodu pro návrat na pozdější stránku v historii navigace po přechodu zpět.Use the GoForward method to return to a later page in the navigation history after navigating backward.

WebBrowserOvládací prvek ukládá webové stránky z nedávno navštívených webů do mezipaměti na místním pevném disku.The WebBrowser control stores Web pages from recently visited sites in a cache on the local hard disk. Na každé stránce může být zadáno datum vypršení platnosti, které určuje, jak dlouho zůstane mezipaměť v mezipaměti.Each page can specify an expiration date indicating how long it will remain in the cache. Když ovládací prvek přejde na stránku, šetří čas zobrazením verze v mezipaměti, pokud je k dispozici, místo opětovného stahování stránky.When the control navigates to a page, it saves time by displaying a cached version, if one is available, rather than downloading the page again. Použijte Refresh metodu pro vynucení WebBrowser opětovného načtení aktuální stránky tím, že se aplikace stáhne a zajistí, že ovládací prvek zobrazí nejnovější verzi.Use the Refresh method to force the WebBrowser control to reload the current page by downloading it, ensuring that the control displays the latest version.

Viz také

Platí pro

Navigate(Uri, Boolean)

Načte dokument v umístění určeném zadaným Uri do nového okna prohlížeče nebo do WebBrowser ovládacího prvku.Loads the document at the location indicated by the specified Uri into a new browser window or into the WebBrowser control.

public:
 void Navigate(Uri ^ url, bool newWindow);
public void Navigate (Uri url, bool newWindow);
member this.Navigate : Uri * bool -> unit
Public Sub Navigate (url As Uri, newWindow As Boolean)

Parametry

url
Uri

UriPředstavuje adresu URL dokumentu, který se má načíst.A Uri representing the URL of the document to load.

newWindow
Boolean

true načtení dokumentu do nového okna prohlížeče; false načtení dokumentu do WebBrowser ovládacího prvku.true to load the document into a new browser window; false to load the document into the WebBrowser control.

Výjimky

Tato WebBrowser instance již není platná.This WebBrowser instance is no longer valid.

IWebBrowser2Z podkladového ovládacího prvku ActiveX nelze načíst odkaz na implementaci rozhraní WebBrowser .A reference to an implementation of the IWebBrowser2 interface could not be retrieved from the underlying ActiveX WebBrowser control.

urlHodnota parametru nepředstavuje absolutní identifikátor URI.The url parameter value does not represent an absolute URI. Další informace naleznete v tématu IsAbsoluteUri.For more information, see IsAbsoluteUri.

Poznámky

WebBrowserOvládací prvek udržuje seznam historie všech webových stránek navštívených během relace procházení.The WebBrowser control maintains a history list of all the Web pages visited during a browsing session. Při volání tohoto přetížení s newWindow hodnotou parametru false , ovládací prvek přejde na zadaný identifikátor URI normálně a přidá identifikátor URI na konec seznamu historie.When you call this overload with a newWindow parameter value of false, the control navigates to the specified URI normally and adds the URI to the end of the history list. Při volání tohoto přetížení s newWindow hodnotou parametru true , WebBrowser ovládací prvek načte dokument v zadaném identifikátoru URI do nového okna aplikace Internet Explorer, které udržuje svou vlastní historii navigace.When you call this overload with a newWindow parameter value of true, the WebBrowser control loads the document at the specified URI into a new Internet Explorer window, which maintains its own navigation history. Událost můžete zpracovat NewWindow pro příjem oznámení před otevřením nového okna prohlížeče, což vám umožní v případě potřeby akci zrušit.You can handle the NewWindow event to receive notification before a new browser window is opened, allowing you to cancel the action if necessary.

WebBrowserOvládací prvek ukládá webové stránky z nedávno navštívených webů do mezipaměti na místním pevném disku.The WebBrowser control stores Web pages from recently visited sites in a cache on the local hard disk. Na každé stránce může být zadáno datum vypršení platnosti, které určuje, jak dlouho zůstane mezipaměť v mezipaměti.Each page can specify an expiration date indicating how long it will remain in the cache. Když ovládací prvek přejde na stránku nebo načte stránku do samostatného okna prohlížeče, šetří čas zobrazením verze v mezipaměti, pokud je k dispozici, místo opětovného stahování stránky.When the control navigates to a page or loads a page into a separate browser window, it saves time by displaying a cached version, if one is available, rather than downloading the page again. Použijte Refresh metodu pro vynucení WebBrowser opětovného načtení aktuální stránky tím, že se aplikace stáhne a zajistí, že ovládací prvek zobrazí nejnovější verzi.Use the Refresh method to force the WebBrowser control to reload the current page by downloading it, ensuring that the control displays the latest version. Když se stránka načte do samostatného okna Internet Exploreru, může uživatel získat nejnovější verzi kliknutím na tlačítko aktualizovat .When a page is loaded into a separate Internet Explorer window, the user can retrieve the latest version by clicking the Refresh button.

Viz také

Platí pro

Navigate(Uri, String)

Načte dokument do umístění označeného zadaným Uri do WebBrowser ovládacího prvku a nahradí obsah rámce webové stránky zadaným názvem.Loads the document at the location indicated by the specified Uri into the WebBrowser control, replacing the contents of the Web page frame with the specified name.

public:
 void Navigate(Uri ^ url, System::String ^ targetFrameName);
public void Navigate (Uri url, string targetFrameName);
member this.Navigate : Uri * string -> unit
Public Sub Navigate (url As Uri, targetFrameName As String)

Parametry

url
Uri

UriPředstavuje adresu URL dokumentu, který se má načíst.A Uri representing the URL of the document to load.

targetFrameName
String

Název rámce, ve kterém se má dokument načíst.The name of the frame in which to load the document.

Výjimky

Tato WebBrowser instance již není platná.This WebBrowser instance is no longer valid.

IWebBrowser2Z podkladového ovládacího prvku ActiveX nelze načíst odkaz na implementaci rozhraní WebBrowser .A reference to an implementation of the IWebBrowser2 interface could not be retrieved from the underlying ActiveX WebBrowser control.

urlHodnota parametru nepředstavuje absolutní identifikátor URI.The url parameter value does not represent an absolute URI. Další informace naleznete v tématu IsAbsoluteUri.For more information, see IsAbsoluteUri.

Poznámky

WebBrowserOvládací prvek udržuje seznam historie všech webových stránek navštívených během relace procházení.The WebBrowser control maintains a history list of all the Web pages visited during a browsing session. Při volání tohoto přetížení WebBrowser ovládací prvek načte dokument v zadaném identifikátoru URI do rámce webové stránky se zadaným názvem a přidá identifikátor URI na konec seznamu historie.When you call this overload, the WebBrowser control loads the document at the specified URI into the Web page frame with the specified name, and adds the URI to the end of the history list. Pokud je zadaný název rámce neplatný, dokument se načte do nového okna Internet Exploreru.If the frame name specified is invalid, the document is loaded into a new Internet Explorer window.

Použijte GoBack metodu k vrácení ovládacího prvku na předchozí stránku v historii navigace.Use the GoBack method to return the control to a previous page in the navigation history. Použijte GoForward metodu pro návrat na pozdější stránku v historii navigace po přechodu zpět.Use the GoForward method to return to a later page in the navigation history after navigating backward.

WebBrowserOvládací prvek ukládá webové stránky z nedávno navštívených webů do mezipaměti na místním pevném disku.The WebBrowser control stores Web pages from recently visited sites in a cache on the local hard disk. Na každé stránce může být zadáno datum vypršení platnosti, které určuje, jak dlouho zůstane mezipaměť v mezipaměti.Each page can specify an expiration date indicating how long it will remain in the cache. Když ovládací prvek přejde na stránku, šetří čas zobrazením verze v mezipaměti, pokud je k dispozici, místo opětovného stahování stránky.When the control navigates to a page, it saves time by displaying a cached version, if one is available, rather than downloading the page again. Použijte Refresh metodu pro vynucení WebBrowser opětovného načtení aktuální stránky tím, že se aplikace stáhne a zajistí, že ovládací prvek zobrazí nejnovější verzi.Use the Refresh method to force the WebBrowser control to reload the current page by downloading it, ensuring that the control displays the latest version.

Viz také

Platí pro

Navigate(String, Boolean)

Načte dokument v zadané adrese URL (Uniform Resource Locator) do nového okna prohlížeče nebo do WebBrowser ovládacího prvku.Loads the document at the specified Uniform Resource Locator (URL) into a new browser window or into the WebBrowser control.

public:
 void Navigate(System::String ^ urlString, bool newWindow);
public void Navigate (string urlString, bool newWindow);
member this.Navigate : string * bool -> unit
Public Sub Navigate (urlString As String, newWindow As Boolean)

Parametry

urlString
String

Adresa URL dokumentu, který se má načístThe URL of the document to load.

newWindow
Boolean

true načtení dokumentu do nového okna prohlížeče; false načtení dokumentu do WebBrowser ovládacího prvku.true to load the document into a new browser window; false to load the document into the WebBrowser control.

Výjimky

Tato WebBrowser instance již není platná.This WebBrowser instance is no longer valid.

IWebBrowser2Z podkladového ovládacího prvku ActiveX nelze načíst odkaz na implementaci rozhraní WebBrowser .A reference to an implementation of the IWebBrowser2 interface could not be retrieved from the underlying ActiveX WebBrowser control.

Poznámky

WebBrowserOvládací prvek udržuje seznam historie všech webových stránek navštívených během relace procházení.The WebBrowser control maintains a history list of all the Web pages visited during a browsing session. Při volání tohoto přetížení s newWindow hodnotou parametru false , ovládací prvek přejde na zadaný identifikátor URI normálně a přidá identifikátor URI na konec seznamu historie.When you call this overload with a newWindow parameter value of false, the control navigates to the specified URI normally and adds the URI to the end of the history list. Při volání tohoto přetížení s newWindow hodnotou parametru true , WebBrowser ovládací prvek načte dokument v zadaném identifikátoru URI do nového okna aplikace Internet Explorer, které udržuje svou vlastní historii navigace.When you call this overload with a newWindow parameter value of true, the WebBrowser control loads the document at the specified URI into a new Internet Explorer window, which maintains its own navigation history. Událost můžete zpracovat NewWindow pro příjem oznámení před otevřením nového okna prohlížeče, což vám umožní v případě potřeby akci zrušit.You can handle the NewWindow event to receive notification before a new browser window is opened, allowing you to cancel the action if necessary.

WebBrowserOvládací prvek ukládá webové stránky z nedávno navštívených webů do mezipaměti na místním pevném disku.The WebBrowser control stores Web pages from recently visited sites in a cache on the local hard disk. Na každé stránce může být zadáno datum vypršení platnosti, které určuje, jak dlouho zůstane mezipaměť v mezipaměti.Each page can specify an expiration date indicating how long it will remain in the cache. Když ovládací prvek přejde na stránku nebo načte stránku do samostatného okna prohlížeče, šetří čas zobrazením verze v mezipaměti, pokud je k dispozici, místo opětovného stahování stránky.When the control navigates to a page or loads a page into a separate browser window, it saves time by displaying a cached version, if one is available, rather than downloading the page again. Použijte Refresh metodu pro vynucení WebBrowser opětovného načtení aktuální stránky tím, že se aplikace stáhne a zajistí, že ovládací prvek zobrazí nejnovější verzi.Use the Refresh method to force the WebBrowser control to reload the current page by downloading it, ensuring that the control displays the latest version. Když se stránka načte do samostatného okna Internet Exploreru, může uživatel získat nejnovější verzi kliknutím na tlačítko aktualizovat .When a page is loaded into a separate Internet Explorer window, the user can retrieve the latest version by clicking the Refresh button.

Viz také

Platí pro

Navigate(String, String)

Načte do ovládacího prvku dokument v zadané adrese URL (Uniform Resource Locator) WebBrowser a nahradí obsah rámce webové stránky zadaným názvem.Loads the document at the specified Uniform Resource Locator (URL) into the WebBrowser control, replacing the contents of the Web page frame with the specified name.

public:
 void Navigate(System::String ^ urlString, System::String ^ targetFrameName);
public void Navigate (string urlString, string targetFrameName);
member this.Navigate : string * string -> unit
Public Sub Navigate (urlString As String, targetFrameName As String)

Parametry

urlString
String

Adresa URL dokumentu, který se má načístThe URL of the document to load.

targetFrameName
String

Název rámce, ve kterém se má dokument načíst.The name of the frame in which to load the document.

Výjimky

Tato WebBrowser instance již není platná.This WebBrowser instance is no longer valid.

IWebBrowser2Z podkladového ovládacího prvku ActiveX nelze načíst odkaz na implementaci rozhraní WebBrowser .A reference to an implementation of the IWebBrowser2 interface could not be retrieved from the underlying ActiveX WebBrowser control.

Poznámky

WebBrowserOvládací prvek udržuje seznam historie všech webových stránek navštívených během relace procházení.The WebBrowser control maintains a history list of all the Web pages visited during a browsing session. Při volání tohoto přetížení WebBrowser ovládací prvek načte dokument v zadaném identifikátoru URI do rámce webové stránky se zadaným názvem a přidá identifikátor URI na konec seznamu historie.When you call this overload, the WebBrowser control loads the document at the specified URI into the Web page frame with the specified name, and adds the URI to the end of the history list. Pokud je zadaný název rámce neplatný, dokument se načte do nového okna Internet Exploreru.If the frame name specified is invalid, the document is loaded into a new Internet Explorer window.

Použijte GoBack metodu k vrácení ovládacího prvku na předchozí stránku v historii navigace.Use the GoBack method to return the control to a previous page in the navigation history. Použijte GoForward metodu pro návrat na pozdější stránku v historii navigace po přechodu zpět.Use the GoForward method to return to a later page in the navigation history after navigating backward.

WebBrowserOvládací prvek ukládá webové stránky z nedávno navštívených webů do mezipaměti na místním pevném disku.The WebBrowser control stores Web pages from recently visited sites in a cache on the local hard disk. Na každé stránce může být zadáno datum vypršení platnosti, které určuje, jak dlouho zůstane mezipaměť v mezipaměti.Each page can specify an expiration date indicating how long it will remain in the cache. Když ovládací prvek přejde na stránku, šetří čas zobrazením verze v mezipaměti, pokud je k dispozici, místo opětovného stahování stránky.When the control navigates to a page, it saves time by displaying a cached version, if one is available, rather than downloading the page again. Použijte Refresh metodu pro vynucení WebBrowser opětovného načtení aktuální stránky tím, že se aplikace stáhne a zajistí, že ovládací prvek zobrazí nejnovější verzi.Use the Refresh method to force the WebBrowser control to reload the current page by downloading it, ensuring that the control displays the latest version.

Viz také

Platí pro

Navigate(Uri)

Načte dokument v umístění určeném v Uri WebBrowser ovládacím prvku, které nahradí předchozí dokument.Loads the document at the location indicated by the specified Uri into the WebBrowser control, replacing the previous document.

public:
 void Navigate(Uri ^ url);
public void Navigate (Uri url);
member this.Navigate : Uri -> unit
Public Sub Navigate (url As Uri)

Parametry

url
Uri

UriPředstavuje adresu URL dokumentu, který se má načíst.A Uri representing the URL of the document to load.

Výjimky

Tato WebBrowser instance již není platná.This WebBrowser instance is no longer valid.

IWebBrowser2Z podkladového ovládacího prvku ActiveX nelze načíst odkaz na implementaci rozhraní WebBrowser .A reference to an implementation of the IWebBrowser2 interface could not be retrieved from the underlying ActiveX WebBrowser control.

urlHodnota parametru nepředstavuje absolutní identifikátor URI.The url parameter value does not represent an absolute URI. Další informace naleznete v tématu IsAbsoluteUri.For more information, see IsAbsoluteUri.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Navigate metodu pro implementaci panelu Adresa WebBrowser ovládacího prvku.The following code example demonstrates how to use the Navigate method to implement an address bar for the WebBrowser control. Tento příklad vyžaduje, aby formulář obsahoval WebBrowser ovládací prvek s názvem webBrowser1 , TextBox ovládací prvek s názvem TextBoxAddress a Button ovládací prvek s názvem ButtonGo .This example requires that your form contains a WebBrowser control called webBrowser1, a TextBox control called TextBoxAddress, and a Button control called ButtonGo. Když zadáte adresu URL do textového pole a stisknete klávesu ENTER nebo kliknete na tlačítko Přejít , WebBrowser ovládací prvek přejde na zadanou adresu URL.When you type a URL into the text box and press ENTER or click the Go button, the WebBrowser control navigates to the URL specified. Když přejdete kliknutím na hypertextový odkaz, textové pole se automaticky aktualizuje a zobrazí aktuální adresu URL.When you navigate by clicking a hyperlink, the text box automatically updates to display the current URL.

Úplný příklad kódu naleznete v tématu How to: Přidání schopností webového prohlížeče do aplikace model Windows Forms.For the complete code example, see How to: Add Web Browser Capabilities to a Windows Forms Application.

// Navigates to the URL in the address text box when 
// the ENTER key is pressed while the text box has focus.
void TextBoxAddress_KeyDown( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::KeyEventArgs^ e )
{
  if ( e->KeyCode == System::Windows::Forms::Keys::Enter && !this->TextBoxAddress->Text->Equals( "" ) )
  {
   this->WebBrowser1->Navigate( this->TextBoxAddress->Text );
  }
}

// Navigates to the URL in the address text box when 
// the Go button is clicked.
void ButtonGo_Click( System::Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
{
  if ( !this->TextBoxAddress->Text->Equals( "" ) )
  {
   this->WebBrowser1->Navigate( this->TextBoxAddress->Text );
  }
}

// Updates the URL in TextBoxAddress upon navigation.
void WebBrowser1_Navigated( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::WebBrowserNavigatedEventArgs^ /*e*/ )
{
  this->TextBoxAddress->Text = this->WebBrowser1->Url->ToString();
}

// Navigates to the URL in the address box when 
// the ENTER key is pressed while the ToolStripTextBox has focus.
private void toolStripTextBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
  if (e.KeyCode == Keys.Enter)
  {
    Navigate(toolStripTextBox1.Text);
  }
}

// Navigates to the URL in the address box when 
// the Go button is clicked.
private void goButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Navigate(toolStripTextBox1.Text);
}

// Navigates to the given URL if it is valid.
private void Navigate(String address)
{
  if (String.IsNullOrEmpty(address)) return;
  if (address.Equals("about:blank")) return;
  if (!address.StartsWith("http://") &&
    !address.StartsWith("https://"))
  {
    address = "http://" + address;
  }
  try
  {
    webBrowser1.Navigate(new Uri(address));
  }
  catch (System.UriFormatException)
  {
    return;
  }
}

// Updates the URL in TextBoxAddress upon navigation.
private void webBrowser1_Navigated(object sender,
  WebBrowserNavigatedEventArgs e)
{
  toolStripTextBox1.Text = webBrowser1.Url.ToString();
}

' Navigates to the URL in the address box when 
' the ENTER key is pressed while the ToolStripTextBox has focus.
Private Sub toolStripTextBox1_KeyDown( _
  ByVal sender As Object, ByVal e As KeyEventArgs) _
  Handles toolStripTextBox1.KeyDown

  If (e.KeyCode = Keys.Enter) Then
    Navigate(toolStripTextBox1.Text)
  End If

End Sub

' Navigates to the URL in the address box when 
' the Go button is clicked.
Private Sub goButton_Click( _
  ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) _
  Handles goButton.Click

  Navigate(toolStripTextBox1.Text)

End Sub

' Navigates to the given URL if it is valid.
Private Sub Navigate(ByVal address As String)

  If String.IsNullOrEmpty(address) Then Return
  If address.Equals("about:blank") Then Return
  If Not address.StartsWith("http://") And _
    Not address.StartsWith("https://") Then
    address = "http://" & address
  End If

  Try
    webBrowser1.Navigate(New Uri(address))
  Catch ex As System.UriFormatException
    Return
  End Try

End Sub

' Updates the URL in TextBoxAddress upon navigation.
Private Sub webBrowser1_Navigated(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As WebBrowserNavigatedEventArgs) _
  Handles webBrowser1.Navigated

  toolStripTextBox1.Text = webBrowser1.Url.ToString()

End Sub

Poznámky

WebBrowserOvládací prvek udržuje seznam historie všech webových stránek navštívených během relace procházení.The WebBrowser control maintains a history list of all the Web pages visited during a browsing session. Při volání tohoto přetížení WebBrowser ovládací prvek přejde na zadaný identifikátor URI a přidá jej na konec seznamu historie.When you call this overload, the WebBrowser control navigates to the specified URI and adds it to the end of the history list. Použijte GoBack metodu k vrácení ovládacího prvku na předchozí stránku v historii navigace.Use the GoBack method to return the control to a previous page in the navigation history. Použijte GoForward metodu pro návrat na pozdější stránku v historii navigace po přechodu zpět.Use the GoForward method to return to a later page in the navigation history after navigating backward.

WebBrowserOvládací prvek ukládá webové stránky z nedávno navštívených webů do mezipaměti na místním pevném disku.The WebBrowser control stores Web pages from recently visited sites in a cache on the local hard disk. Na každé stránce může být zadáno datum vypršení platnosti, které určuje, jak dlouho zůstane mezipaměť v mezipaměti.Each page can specify an expiration date indicating how long it will remain in the cache. Když ovládací prvek přejde na stránku, šetří čas zobrazením verze v mezipaměti, pokud je k dispozici, místo opětovného stahování stránky.When the control navigates to a page, it saves time by displaying a cached version, if one is available, rather than downloading the page again. Použijte Refresh metodu pro vynucení WebBrowser opětovného načtení aktuální stránky tím, že se aplikace stáhne a zajistí, že ovládací prvek zobrazí nejnovější verzi.Use the Refresh method to force the WebBrowser control to reload the current page by downloading it, ensuring that the control displays the latest version.

Můžete použít Navigate metodu k implementaci adresního řádku podobného jako v aplikaci Internet Explorer.You can use the Navigate method to implement an address bar similar to the one in Internet Explorer.

Viz také

Platí pro

Navigate(String)

Načte dokument v zadané adrese URL (Uniform Resource Locator) do WebBrowser ovládacího prvku, který nahradí předchozí dokument.Loads the document at the specified Uniform Resource Locator (URL) into the WebBrowser control, replacing the previous document.

public:
 void Navigate(System::String ^ urlString);
public void Navigate (string urlString);
member this.Navigate : string -> unit
Public Sub Navigate (urlString As String)

Parametry

urlString
String

Adresa URL dokumentu, který se má načístThe URL of the document to load.

Výjimky

Tato WebBrowser instance již není platná.This WebBrowser instance is no longer valid.

IWebBrowser2Z podkladového ovládacího prvku ActiveX nelze načíst odkaz na implementaci rozhraní WebBrowser .A reference to an implementation of the IWebBrowser2 interface could not be retrieved from the underlying ActiveX WebBrowser control.

Poznámky

WebBrowserOvládací prvek udržuje seznam historie všech webových stránek navštívených během relace procházení.The WebBrowser control maintains a history list of all the Web pages visited during a browsing session. Při volání tohoto přetížení WebBrowser ovládací prvek přejde na zadaný identifikátor URI a přidá jej na konec seznamu historie.When you call this overload, the WebBrowser control navigates to the specified URI and adds it to the end of the history list. Použijte GoBack metodu k vrácení ovládacího prvku na předchozí stránku v historii navigace.Use the GoBack method to return the control to a previous page in the navigation history. Použijte GoForward metodu pro návrat na pozdější stránku v historii navigace po přechodu zpět.Use the GoForward method to return to a later page in the navigation history after navigating backward.

WebBrowserOvládací prvek ukládá webové stránky z nedávno navštívených webů do mezipaměti na místním pevném disku.The WebBrowser control stores Web pages from recently visited sites in a cache on the local hard disk. Na každé stránce může být zadáno datum vypršení platnosti, které určuje, jak dlouho zůstane mezipaměť v mezipaměti.Each page can specify an expiration date indicating how long it will remain in the cache. Když ovládací prvek přejde na stránku, šetří čas zobrazením verze v mezipaměti, pokud je k dispozici, místo opětovného stahování stránky.When the control navigates to a page, it saves time by displaying a cached version, if one is available, rather than downloading the page again. Použijte Refresh metodu pro vynucení WebBrowser opětovného načtení aktuální stránky tím, že se aplikace stáhne a zajistí, že ovládací prvek zobrazí nejnovější verzi.Use the Refresh method to force the WebBrowser control to reload the current page by downloading it, ensuring that the control displays the latest version.

Můžete použít Navigate metodu k implementaci adresního řádku podobného jako v aplikaci Internet Explorer.You can use the Navigate method to implement an address bar similar to the one in Internet Explorer.

Viz také

Platí pro