Freezable.Changed Událost

Definice

Nastane, pokud Freezable se upraví objekt, který obsahuje.Occurs when the Freezable or an object it contains is modified.

public:
 event EventHandler ^ Changed;
public event EventHandler Changed;
member this.Changed : EventHandler 
Public Custom Event Changed As EventHandler 

Event Type

EventHandler

Poznámky

Pokud se pokusíte přidat nebo odebrat obslužné rutiny události, když aktuální objekt není upravitelný (Pokud IsFrozen je vlastnost true ), je vyvolána výjimka.If you attempt to add or remove event handlers when the current object is not modifiable (when the IsFrozen property is true), an exception is thrown.

Platí pro