Freezable.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Metoda

Definice

Přepisuje DependencyObject implementaci pro, OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) aby také vyvolala Changed obslužné rutiny v reakci na změněnou vlastnost závislosti typu Freezable .Overrides the DependencyObject implementation of OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) to also invoke any Changed handlers in response to a changing dependency property of type Freezable.

protected:
 override void OnPropertyChanged(System::Windows::DependencyPropertyChangedEventArgs e);
protected override void OnPropertyChanged (System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs e);
override this.OnPropertyChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnPropertyChanged (e As DependencyPropertyChangedEventArgs)

Parametry

e
DependencyPropertyChangedEventArgs

Data události obsahující informace o tom, která vlastnost se změnila, a její staré a nové hodnoty.Event data that contains information about which property changed, and its old and new values.

Poznámky

Data události obsahují informace pouze o Freezable sobě.The event data contains information about only the Freezable itself. Jakékoli informace o dílčí vlastnosti musí být získány prostřednictvím Changed obslužných rutin.Any sub-property information must be obtained through the Changed handlers.

Platí pro