Freezable.WritePostscript Metoda

Definice

Changed Vyvolá událost pro a Freezable vyvolá její OnChanged() metodu. Třídy odvozené z Freezable by měly volat tuto metodu na konci jakéhokoli rozhraní API, který upravuje členy třídy, které nejsou uloženy jako vlastnosti závislostí.

protected:
 void WritePostscript();
protected void WritePostscript ();
member this.WritePostscript : unit -> unit
Protected Sub WritePostscript ()

Poznámky pro dědice

Třídy odvozené z Freezable by měly volat tuto metodu na konci jakéhokoli rozhraní API, který upravuje člen třídy, který není uložen jako DependencyProperty.

Platí pro