Mouse.PreviewMouseUpOutsideCapturedElement Přidružená událost

Definice

Nastane, pokud se uvolní primární tlačítko myši mimo prvek, který zachytí události myši.Occurs when the primary mouse button is released outside the element that is capturing mouse events.

see AddPreviewMouseUpOutsideCapturedElementHandler, and RemovePreviewMouseUpOutsideCapturedElementHandler
see AddPreviewMouseUpOutsideCapturedElementHandler, and RemovePreviewMouseUpOutsideCapturedElementHandler
see AddPreviewMouseUpOutsideCapturedElementHandler, and RemovePreviewMouseUpOutsideCapturedElementHandler

Poznámky

Toto je připojená událost.This is an attached event. WPF implementuje připojené události jako směrované události.WPF implements attached events as routed events. Připojené události jsou zásadním konceptem jazyka XAML pro odkazování na události, které mohou být zpracovány u objektů, které tuto událost nedefinují, na kterých se WPF rozbalí, a to povolením události procházet trasou.Attached events are fundamentally a XAML language concept for referencing events that can be handled on objects that do not define that event, which WPF expands upon by also enabling the event to traverse a route. Připojené události neobsahují přímou syntaxi zpracování v kódu; Chcete-li připojit obslužné rutiny pro směrovanou událost v kódu, použijte určenou metodu Add * Handler.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, you use a designated Add*Handler method. Podrobnosti najdete v tématu Přehled připojených událostí.For details, see Attached Events Overview.

Tato událost není u základních elementů navrácená.This event is not resurfaced on base elements. Většinou se jedná o řízení autorů, kteří se pokoušejí sjednotit zachycení myši a vstupy myši v rámci jejich skládání ovládacích prvků.It is mainly of concern to control authors that are attempting to reconcile mouse capture and mouse input within their control compositing.

Informace o směrované událostiRouted Event Information

Pole identifikátoruIdentifier field PreviewMouseUpOutsideCapturedElementEvent
Strategie směrováníRouting strategy Tunelové propojeníTunneling
DelegátDelegate MouseButtonEventHandler
  • Neexistuje žádná odpovídající událost probublávání.There is no corresponding bubbling event.

Platí pro