StylusDownEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává StylusDown událost, a také několik variant, včetně odpovídající události náhledu.Represents the method that handles the StylusDown event, as well as several variations, including the corresponding Preview event. Také znovu zpřístupní událost v základních třídách prvků.Also re-exposes the event in the base element classes.

public delegate void StylusDownEventHandler(System::Object ^ sender, StylusDownEventArgs ^ e);
public delegate void StylusDownEventHandler(object sender, StylusDownEventArgs e);
type StylusDownEventHandler = delegate of obj * StylusDownEventArgs -> unit
Public Delegate Sub StylusDownEventHandler(sender As Object, e As StylusDownEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
StylusDownEventArgs

Obsahující StylusDownEventArgs data události.A StylusDownEventArgs that contains the event data. ..

Poznámky

Obvykle tento delegát odpovídá směrované události.Typically, this delegate corresponds to a routed event. Zkontrolujte data události, konkrétně Source vlastnost, a určete, který prvek vyvolal událost.Check the event data, in particular the Source property, to determine which element raised the event.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro