XmlnsDictionary.Clear Metoda

Definice

Odebere všechny položky z tohoto XmlnsDictionary .Removes all entries from this XmlnsDictionary.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Výjimky

Platí pro